ΤΟ ΘΕΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ) 22 ΜΑΪΟΥ 2021

TheioKirigma

Ἀριθμός 22

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ

«Λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς‧ ἐγώ εἰμι ὁ λαλῶν σοι» (Ἰω. 4, 26)

22 Μαΐου 2022

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἕρχεται ὁ Κύριος εἰς πόλιν τῆς Σαμαρείας λεγομένην Συχάρ, πλησίον τοῦ χωρίου ὃ ἔδωκεν Ἰακὼβ Ἰωσὴφ τῷ υἱῷ αὐτοῦ· ἦν δὲ ἐκεῖ πηγὴ τοῦ Ἰακώβ. Ὁ οὖν Ἰησοῦς κεκοπιακὼς ἐκ τῆς ὁδοιπορίας ἐκαθέζετο οὕτως ἐπὶ τῇ πηγῇ· ὥρα ἦν ὡσεὶ ἕκτη. Ἔρχεται γυνὴ ἐκ τῆς Σαμαρείας ἀντλῆσαι ὕδωρ. Λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς· δός μοι πιεῖν. Οἱ γὰρ μαθηταὶ αὐτοῦ ἀπεληλύθεισαν εἰς τὴν πόλιν ἵνα τροφὰς ἀγοράσωσι. Λέγει οὖν αὐτῷ ἡ γυνὴ ἡ Σαμαρεῖτις· πῶς σὺ Ἰουδαῖος ὢν παρ’ ἐμοῦ πιεῖν αἰτεῖς, οὔσης γυναικὸς Σαμαρείτιδος; οὐ γὰρ συγχρῶνται Ἰουδαῖοι Σαμαρείταις. Ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῇ· εἰ ᾔδεις τὴν δωρεὰν τοῦ Θεοῦ, καὶ τίς ἐστιν ὁ λέγων σοι, δός μοι πιεῖν, σὺ ἂν ᾔτησας αὐτόν, καὶ ἔδωκεν ἄν σοι ὕδωρ ζῶν. Λέγει αὐτῷ ἡ γυνή· Κύριε, οὔτε ἄντλημα ἔχεις, καὶ τὸ φρέαρ ἐστὶ βαθύ· πόθεν οὖν ἔχεις τὸ ὕδωρ τὸ ζῶν; Μὴ σὺ μείζων εἶ τοῦ πατρὸς ἡμῶν Ἰακώβ, ὃς ἔδωκεν ἡμῖν τὸ φρέαρ, καὶ αὐτὸς ἐξ αὐτοῦ ἔπιε καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ τὰ θρέμματα αὐτοῦ; Ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῇ· πᾶς ὁ πίνων ἐκ τοῦ ὕδατος τούτου διψήσει πάλιν· ὃς δι’ ἂν πίῃ ἐκ τοῦ ὕδατος οὗ ἐγὼ δώσω αὐτῷ, οὐ μὴ διψήσῃ εἰς τὸν αἰῶνα, ἀλλὰ τὸ ὕδωρ ὃ δώσω αὐτῷ, γενήσεται ἐν αὐτῷ πηγὴ ὕδατος ἁλλομένου εἰς ζωὴν αἰώνιον. Λέγει πρὸς αὐτὸν ἡ γυνή· Κύριε, δός μοι τοῦτο τὸ ὕδωρ, ἵνα μὴ διψῶ μηδὲ ἔρχωμαι ἐνθάδε ἀντλεῖν. Λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς· ὕπαγε φώνησον τὸν ἄνδρα σου καὶ ἐλθὲ ἐνθάδε. Ἀπεκρίθη ἡ γυνὴ καὶ εἶπεν· οὐκ ἔχω ἄνδρα. Λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς· καλῶς εἶπας ὅτι ἄνδρα οὐκ ἔχω· πέντε γὰρ ἄνδρας ἔσχες, καὶ νῦν ὃν ἔχεις οὐκ ἔστι σου ἀνήρ· τοῦτο ἀληθὲς εἴρηκας.

Λέγει αὐτῷ ἡ γυνή· Κύριε, θεωρῶ ὅτι προφήτης εἶ σύ. Οἱ πατέρες ἡμῶν ἐν τῷ ὄρει τούτῳ προσεκύνησαν· καὶ ὑμεῖς λέγετε ὅτι ἐν Ἱεροσολύμοις ἐστὶν ὁ τόπος ὅπου δεῖ προσκυνεῖν. Λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς· γύναι, πίστευσόν μοι ὅτι ἔρχεται ὥρα ὅτε οὔτε ἐν τῷ ὄρει τούτῳ οὔτε ἐν Ἱεροσολύμοις προσκυνήσετε τῷ πατρί. Ὑμεῖς προσκυνεῖτε ὃ οὐκ οἴδατε, ἡμεῖς προσκυνοῦμεν ὃ οἴδαμεν· ὅτι ἡ σωτηρία ἐκ τῶν Ἰουδαίων ἐστίν. Ἀλλ’ ἔρχεται ὥρα, καὶ νῦν ἐστιν, ὅτε οἱ ἀληθινοὶ προσκυνηταὶ προσκυνήσουσι τῷ πατρὶ ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ· καὶ γὰρ ὁ πατὴρ τοιούτους ζητεῖ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτόν. Πνεῦμα ὁ Θεός, καὶ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτὸν ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ δεῖ προσκυνεῖν. Λέγει αὐτῷ ἡ γυνή· οἶδα ὅτι Μεσσίας ἔρχεται ὁ λεγόμενος Χριστός· ὅταν ἔλθῃ ἐκεῖνος, ἀναγγελεῖ ἡμῖν πάντα. Λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς· ἐγώ εἰμι ὁ λαλῶν σοι. Καὶ ἐπὶ τούτῳ ἦλθον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, καὶ ἐθαύμασαν ὅτι μετὰ γυναικὸς ἐλάλει· οὐδεὶς μέντοι εἶπε, τί ζητεῖς ἢ τί λαλεῖς μετ’ αὐτῆς; Ἀφῆκεν οὖν τὴν ὑδρίαν αὐτῆς ἡ γυνὴ καὶ ἀπῆλθεν εἰς τὴν πόλιν, καὶ λέγει τοῖς ἀνθρώποις· δεῦτε ἴδετε ἄνθρωπον ὃς εἶπέ μοι πάντα ὅσα ἐποίησα· μήτι οὗτός ἐστιν ὁ Χριστός; Ἐξῆλθον οὖν ἐκ τῆς πόλεως καὶ ἤρχοντο πρὸς αὐτόν. Ἐν δὲ τῷ μεταξὺ ἠρώτων αὐτὸν οἱ μαθηταὶ λέγοντες· ραββί, φάγε.

Ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· ἐγὼ βρῶσιν ἔχω φαγεῖν, ἣν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε. Ἔλεγον οὖν οἱ μαθηταὶ πρὸς ἀλλήλους· μή τις ἤνεγκεν αὐτῷ φαγεῖν; Λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· ἐμὸν βρῶμά ἐστιν ἵνα ποιῶ τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με καὶ τελειώσω αὐτοῦ τὸ ἔργον. Οὐχ ὑμεῖς λέγετε ὅτι ἔτι τετράμηνός ἐστι καὶ ὁ θερισμὸς ἔρχεται; Ἰδοὺ λέγω ὑμῖν, ἐπάρατε τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑμῶν καὶ θεάσασθε τὰς χώρας, ὅτι λευκαί εἰσι πρὸς θερισμὸν ἤδη. Καὶ ὁ θερίζων μισθὸν λαμβάνει καὶ συνάγει καρπὸν εἰς ζωὴν αἰώνιον, ἵνα καὶ ὁ σπείρων ὁμοῦ χαίρῃ καὶ ὁ θερίζων. Ἐν γὰρ τούτῳ ὁ λόγος ἐστὶν ὁ ἀληθινός, ὅτι ἄλλος ἐστὶν ὁ σπείρων καὶ ἄλλος ὁ θερίζων. Ἐγὼ ἀπέστειλα ὑμᾶς θερίζειν ὃ οὐχ ὑμεῖς κεκοπιάκατε· ἄλλοι κεκοπιάκασι, καὶ ὑμεῖς εἰς τὸν κόπον αὐτῶν εἰσεληλύθατε. Ἐκ δὲ τῆς πόλεως ἐκείνης πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν τῶν Σαμαρειτῶν διὰ τὸν λόγον τῆς γυναικός, μαρτυρούσης ὅτι εἶπέ μοι πάντα ὅσα ἐποίησα. Ὡς οὖν ἦλθον πρὸς αὐτὸν οἱ Σαμαρεῖται, ἠρώτων αὐτὸν μεῖναι παρ’ αὐτοῖς· καὶ ἔμεινεν ἐκεῖ δύο ἡμέρας. Καὶ πολλῷ πλείους ἐπίστευσαν διὰ τὸν λόγον αὐτοῦ, τῇ τε γυναικὶ ἔλεγον ὅτι οὐκέτι διὰ τὴν σὴν λαλιὰν πιστεύομεν· αὐτοὶ γὰρ ἀκηκόαμεν, καὶ οἴδαμεν ὅτι οὗτός ἐστιν ἀληθῶς ὁ σωτὴρ τοῦ κόσμου ὁ Χριστός.

ΘΕΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ

Ὁ Κύριος σταμάτησε στὴν πηγὴ τοῦ Ἰακώβ, ὅταν ὡς ἄνθρωπος αἰσθάνθηκε ἐκ τῆς ὁδοιπορίας κούραση καὶ δίψα. Ἀπὸ μιὰ γυναίκα Σαμαρείτιδα, ποὺ ἦλθε στὴν πηγή, ζήτησε νερό. Τῆς εἶπε: «Δός μοι πιεῖν». Ὁ Μέγας Βασίλειος σχολιάζει: «Ἐκεῖνος ποὺ ζήτησε νερὸ δὲν ἦταν ἄψυχο ἀνθρώπινο σῶμα, ἀλλὰ θεότης ποὺ φόρεσε ζωντανὴ ἀνθρώπινη σάρκα». Ἡ γυναίκα ἀκούει ἀπὸ τὸν Κύριο, ὅτι ἐκτὸς ἀπὸ τὸ ὑλικὸ νερὸ ὑπάρχει καὶ ἄλλο, ἀπὸ τὸ ὁποῖο «ὅς ἂν πίῃ οὐ μὴ διψήσῃ εἰς τὸν αἰῶνα».  Ἐκπλήσσεται καὶ ἀπορεῖ! Χωρὶς νὰ ἔχει κατανοήσει τὰ περὶ τοῦ ὕδατος τούτου, παρακαλεῖ: «Κύριε, δός μοι τοῦτο τὸ ὕδωρ ἵνα μὴ διψῶ».

Στὴν συνέχεια τοῦ διαλόγου ἡ γυναίκα ἀντιλαμβάνεται ὅτι ὁ συνομιλητής της δὲν εἶναι τυχαῖος καὶ ἁπλὸς ἄνθρωπος καὶ Τοῦ λέει: «Κύριε, θεωρῶ ὅτι εἶσαι προφήτης». Καὶ ἄνοιξε ἀμέσως μαζί Του θεολογικὴ συζήτηση. Πληροφορεῖται ὅτι εἶναι πνεῦμα ὁ Θεὸς καὶ ὅσοι θέλουν νὰ Τὸν προσκυνήσουν «ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ δεῖ προσκυνεῖν». Αὐτὰ ποὺ ἄκουσε ἡ Σαμαρείτιδα ἔφεραν στὸν νοῦ της τὶς προρρήσεις γιὰ τὸν Μεσσία καὶ αὐθόρμητα εἶπε: «Οἶδα ὅτι Μεσσίας ἔρχεται ὁ λεγόμενος Χριστός». Δὲν γνώριζε βέβαια ποιὸς ἦταν ὁ συνομιλητής της καὶ συνέχισε: «Ὅταν ἔλθῃ ἐκεῖνος, ἀναγγελεῖ ἡμῖν πάντα». Καὶ τότε ὁ Κύριος τῆς ἀποκαλύφθηκε: «ἐγώ εἰμι ὁ λαλῶν σοι».

Τὸ περιεχόμενο αὐτοῦ τοῦ διαλόγου μαρτυρεῖ ὅτι ἡ Σαμαρείτιδα εἶχε ἔντονη πνευματικὴ δίψα. Μπορεῖ μέχρι χθὲς νὰ ἦταν ἀπρόσεκτη καὶ ὁ βίος της νὰ ἦταν ἐπιλήψιμος, ὅμως ἡ διψασμένη ψυχή της βρῆκε τὴν κατάλληλη πηγὴ καὶ ἄντλησε τὸ ἀπαραίτητο νερό. Ἦταν τόσο οὐσιαστικὸ τὸ πνευματικό της ξεδίψασμα, ποὺ ἄρχισε νὰ ὁμολογεῖ καὶ νὰ διακηρύττει: «Οὗτός ἐστιν ἀληθῶς ὁ σωτὴρ τοῦ κόσμου».

Ὁ Ἅγιος Θεοφάνης Κεραμέως, ἐπίσκοπος Ταυρομενίας, σημειώνει: «Τὴν ὥρα κατὰ τὴν ὁποία ἡ Εὔα ἔπινε τὸ δηλητήριο τῆς ἁμαρτίας, αὐτὴ τὴν ἴδια ὥρα (μεσημβρινή), ἡ ἀπόγονος τῆς Εὔας, ἡ Σαμαρείτιδα, ἐλάμβανε τὴν συγχώρηση τῆς ἁμαρτίας. Μέσῳ αὐτῆς τῆς γυναίκας ὁ ἴδιος ὁ Νυμφίος ἀρραβωνίζεται ὁλόκληρη τὴν ἀνθρώπινη φύση διὰ τοῦ βαπτίσματος».

«Δός μου νὰ πιῶ!», τὰ λόγια τοῦ Κυρίου… Τὶ ἀπερίγραπτη, ἀλήθεια, ἡ συγκατάβαση τοῦ Θεοῦ Λόγου! Βλέπουμε πόσο διψᾶ ὁ Κύριός μας γιὰ τὴν δική μας σωτηρία καὶ αὐτὸ ζητᾶ ἀπὸ μᾶς. «Μέσα ἀπὸ ἐκεῖνον ποὺ πιστεύει σὲ Ἐμένα, καθὼς λέγει ἡ Γραφή, ποτάμια ζωντανό νερὸ θὰ τρέξουν». Τὸ Ἅγιο Πνεῦμα παρομοιάζεται μὲ τὸ νερό, ἐπειδὴ εἶναι καθαρὸ καὶ παρέχει ἀναψυχὴ σὲ ὅσους τὸ ἀποδέχονται. Καὶ λέγεται «ζῶν», ἐπειδὴ ἀναβλύζει καὶ κινεῖται καὶ κατεργάζεται εὐκίνητη τὴν ψυχή. Λέει στὸν Κύριο ἡ γυναίκα: «Ἐσὺ δὲν ἔχεις οὔτε ἄντλημα καὶ τὸ πηγάδι εἶναι βαθύ. Ἀπὸ ποῦ, λοιπόν, ἔχεις τὸ τρεχούμενο νερό;»

Πηγάδι εἶναι ἡ Ἁγία Γραφὴ, γιατὶ πηγάζει τὴν γνώση ὅπως τὸ νερὸ, καὶ τὸ βάθος αὐτοῦ τοῦ πηγαδιοῦ εἶναι οἱ ἀλήθειες τῆς θείας διδασκαλίας. Ἄντλημα εἶναι ἡ μελέτη καὶ μάθηση τῶν ἱερῶν γραμμάτων. Καὶ συνεχίζει ἡ Σαμαρείτιδα: «Αὐτὸ τὸ πηγάδι μᾶς τὸ χάρισε ὁ προπάτοράς μας Ἰακώβ. Μήπως ἐσὺ εἶσαι ἀνώτερος ἀπὸ αὐτόν;» Καὶ ὁ Ἰησοῦς ἀπαντᾶ: «Ὅποιος πίνει ἀπὸ αὐτὸ τὸ νερὸ θὰ διψάσει πάλι. Ὅποιος, ὅμως, πιεῖ ἀπὸ τὸ νερὸ ποὺ θὰ τοῦ δώσω Ἐγώ, δὲν θὰ διψάσει ποτέ!» Αὐτὸ εἶναι τὸ πνευματικὸ ποτό, τὸ Πνεῦμα τῆς Σοφίας τοῦ Θεοῦ, ποὺ ὅταν γεμίσει τὴν ψυχὴ μὲ θεία γνώση, τὴν τελειοποιεῖ.

Καὶ συνεχίζει τὴν γλαφυρή του ἑρμηνεία ὁ Ἅγιος Θεοφάνης: «Ὁ Κύριος τῆς λέει: «Πήγαινε, φώναξε τὸν ἄνδρα σου!» Ἐκείνη τοῦ ἀπαντᾶ: «Δὲν ἔχω ἄνδρα». «Σωστὰ εἶπες», τῆς ἀπαντᾶ ὁ Κύριος. «Πέντε ἄνδρες εἶχες καὶ αὐτὸς ποὺ μαζί του τώρα ζεῖς δὲν εἶναι ἄντρας σου». Δὲν τῆς εἶπε εἶχες πέντε μοιχοὺς ἢ ἐραστὲς ἢ ὑβριστὲς τῆς κλίνης σου, ἀλλὰ λέγοντας ἄνδρες, ἐλέγχει μὲ πλάγιο τρόπο τὴν πολυγαμία καὶ τὶς ἄσεμνες πράξεις της. Γιατὶ καὶ αὐτοὺς δὲν τοὺς εἶχε νόμιμα. Οἱ πέντε ἄνδρες, λέγει ὁ Ἅγιος, εἰκονίζουν τὴν Πεντάτευχο τοῦ Μωυσῆ, ὁ δὲ ἕκτος εἶναι ὁ ἐρχόμενος Κύριος. Γι’ αὐτὸ λέει ὁ Χριστός: «Αὐτὸς ποὺ τώρα ζεῖς μαζί του δὲν εἶναι ἄντρας σου», ἐπειδὴ ἀκόμα δὲν πίστεψε σ’ Αὐτόν. Ἐδῶ ἡ Σαμαρείτιδα εἰκονίζει ὁλόκληρη τὴν ἀνθρώπινη φύση. Ὁ νόμος, λοιπόν, τῆς ἀσεβείας δὲν ἦταν ὁμόζυγος μὲ τὴν φύση τῶν ἀνθρώπων, διότι ἐπρόκειτο ἡ ἀνθρώπινη φύση νὰ νυμφευθεῖ τὸν Κύριο».

Καὶ συνεχίζει ὁ Χριστός μας τὸν διάλογο: «Πίστεψέ με, γυναίκα, ὅτι εἶναι κοντὰ ὁ καιρὸς ποὺ δὲν θὰ λατρεύετε τὸν Πατέρα οὔτε σ’ αὐτὸ τὸ ὄρος οὔτε στὰ Ἱεροσόλυμα». Καιρὸ ὀνομάζει τὸν δικό Του ἐρχομό. «Ὁ Θεὸς εἶναι πνεῦμα καὶ αὐτοὶ ποὺ Τὸν λατρεύουν πρέπει νὰ Τὸν λατρεύουν μὲ τὴν δύναμη τοῦ Πνεύματος  ποὺ  φανερώνει  τὴν  ἀλήθεια».

Ὁ Ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς θὰ μᾶς πεῖ: Ὁ Σωτήρας μας Χριστὸς εξακολουθεῖ καὶ δίνει τὸ «ζῶν ὕδωρ» σὲ κάθε ἄνθρωπο ποὺ ἔχει ἐπίγνωση τῆς πνευματικῆς του δίψας στὴν ἔρημο αὐτῆς τῆς ζωῆς. Ὁ Κύριος ἔκραξε: «Ἐάν τις διψᾶ, ἐρχέσθω πρός με καὶ πινέτω». Ὁ Καλὸς Ποιμένας δὲν ψιθυρίζει. Φωνάζει, κράζει τὸ ποίμνιό του. Ἀπὸ τὴν ἀγάπη Του γιὰ τὸ ἀνθρώπινο γένος ὁ Χριστὸς στέκεται στὴ μέση τῆς ἐρήμου αὐτοῦ τοῦ κόσμου καὶ κράζει σὲ ὅλους τοὺς ταξιδιῶτες. Εὐλογημένοι ὅσοι ἀκοῦνε τὴν φωνή Του καὶ Τὸν πλησιάζουν μὲ πίστη. Θὰ δώσει σὲ ὅλους «ὕδωρ ζῶν» γιὰ νὰ τοὺς ἐνισχύσει, νὰ τοὺς ἀναζωογονήσει, νὰ τοὺς ἀνανεώσει.

Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος γράφει: Ὁ κατὰ Χριστὸν βίος τελειοποιεῖ καὶ ὀμορφαίνει τὴν ψυχὴ καὶ ἀναδεικνύει τὸν ἄνθρωπο σὲ εἰκόνα Θεοῦ. Καθοδηγεῖ τὸν ἄνθρωπο στὸν ἀγῶνα τῆς πολύπλοκης ζωῆς του καὶ τὸν ὁδηγεῖ ἀπλανῶς στὸ ἀσφαλὲς λιμάνι τῆς ψυχικῆς γαλήνης. Βραβεύει τὴν πρόοδο, τὴν ἀνάπτυξη καὶ τὴν εὐδαιμονία. Πλέκει στεφάνια, προετοιμάζει τίμια γερατειά, χαρίζει ὑγεία, σταθερότητα, φροντίζει τὴν ψυχὴ καὶ τὴν περιφρουρεῖ μὲ σωφροσύνη. Ὁ πολιτευόμενος κατὰ Χριστὸν γίνεται ἄξιος φρουρὸς τῆς πατρίδος, ἔντιμος πολίτης, γενναῖος γονέας.

Ὁ ἅγιος Ἄνθιμος ὁ Χῖος διδάσκει: Ὁ θησαυρός μας εἶναι ὁ Χριστός, καὶ ὁ Χριστὸς δὲν ἀγοράζεται μὲ χρήματα. Πρέπει νὰ δώσουμε πολύτιμα μαργαριτάρια: τὰ χέρια μας, τὰ πόδια μας, τὰ αὐτιά μας, τὸν νοῦ μας, τὴν καρδία μας, τὰ πάντα νὰ τὰ ἀφιερώσουμε στὸν Χριστό. Ὅταν ἔτσι κάμωμεν καὶ δώσωμεν τὰ πάντα εἰς Ἐκεῖνον, τότε θὰ εὕρωμεν τὸν Χριστόν.

Ὁ ἅγιος Πορφύριος ὑπογραμμίζει: Ἡ οὐσία εἶναι νὰ εἴμαστε μαζὶ μὲ τὸν Χριστό. Νὰ ξυπνήσει ἡ ψυχὴ καὶ νὰ ἀγαπήσει τὸν Χριστό, νὰ γίνει ἁγία. Ἔτσι θὰ μᾶς ἀγαπήσει καὶ Ἐκεῖνος. Θὰ μᾶς γεμίσει ἀπὸ χαρά, γιατὶ εἶναι ἡ πηγὴ τῆς χαρᾶς. Ὁ Χριστὸς εἶναι ἡ ζωή. Ὅποιος ἀγαπάει τὸν Χριστὸ καὶ τοὺς ἄλλους, αὐτὸς ζεῖ τὴν ζωή. Ζωὴ χωρὶς Χριστὸ εἶναι κόλαση, θάνατος. Ὅταν, ὅμως, δὲν ζεῖς μὲ τὸν Χριστό, ζεῖς μέσα στὴν μελαγχολία, μέσα στὴν θλίψη, στὸ ἄγχος , στὴν στενοχώρια. Δὲν ζεῖς σωστά. Τότε παρουσιάζονται πολλὲς ἀνωμαλίες καὶ στὸν ὀργανισμό. Ἐπηρεάζεται τὸ σῶμα, οἱ ἐνδοκρινεῖς ἀδένες, τὸ συκώτι, ἡ χολή, τὸ στομάχι. Πολύ θὰ παρηγορηθεῖ ἡ ψυχούλα μας, ὅταν θὰ λαχταρήσουμε τὸν Κύριο. Ἀγαπῶ πολὺ τὸ ποίημα τοῦ Βερίτη, συνεχίζει ὁ ἅγιος Πορφύριος: «Μαζὶ μὲ τὸν Χριστό μου λαχτάρησα νὰ ζήσω, τὴν ἀγάπη Του τὴ θερμὴ στὰ στήθια μου νὰ κλείσω. Καὶ τὰ στήθια εἶν’ στενὰ κι ἀνοίγουν καὶ πλαταίνουν κι ὅσο πιὸ πολὺ ἀγαποῦν, τόσο καὶ δὲν χορταίνουν». Τόσο καὶ δὲν χορταίνεις. Νὰ βάλουμε τὴν πρίζα τῆς καρδιᾶς μας στὴν ἀγάπη Του, συμπληρώνει ὁ Ἅγιος.

Ὁ Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης διδάσκει: Ὁ Θεὸς χαρίζεται σὲ ὅσους ἔχουν ἐξαγνισμένη ἁπλότητα καὶ ἡ καθαρότητα μὲ τὴν θερμὴ πίστη καὶ τὴν εὐλάβεια ὁδηγεῖ τὸν ἄνθρωπο νὰ ζεῖ θεῖα γεγονότα καὶ νὰ γνωρίζει τὰ μυστήρια τοῦ Θεοῦ, χωρὶς νὰ ἔχει γνώσεις. Ὅταν καθαρίσουμε τὴν πονηρή μας καρδιά, ἀπὸ τὴν ὁποία ἐξέρχονται ὅλα τὰ κακά (Μαρκ. 7, 21), θὰ γίνουμε ταπεινὰ καὶ καθαρὰ δοχεῖα τῆς θείας Χάριτος καὶ θὰ ἀναπαύεται πλέον μέσα μας ἡ Ἁγία Τριάδα. Σὰν μικρὸ παιδὶ νὰ βρίσκεσαι στὴν ἀγκαλιὰ τοῦ Θεοῦ Πατέρα.

Εὐλογημένοι Χριστιανοί,

Σὲ ὅλους γεννᾶται εὔλογο τὸ ἐρώτημα: Γιατὶ τόσο φανερὰ μίλησε γιὰ τὴν μεσσιανική Του ἰδιότητα ὁ Κύριος στὴν Σαμαρείτιδα, σὲ μιὰ φτωχή, συμπαθητικὴ γυναίκα, ἀλλὰ ὄχι καὶ μὲ ἀνεπίληπτο βίο, τὴν γνωστή μας τώρα πιὰ Μεγαλομάρτυρα καὶ Ἰσαπόστολο Φωτεινή; Τὴν ἀπάντηση θὰ μᾶς τὴν δώσει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος: Οἱ Ἰουδαῖοι συνεχῶς λέγουν στὸν Κύριο, πές μας, ἐσὺ εἶσαι ὁ Χριστός; Σ’ αὐτοὺς δὲν ἀπαντοῦσε μὲ σαφήνεια, στὴ Σαμαρείτιδα. ὅμως, εἶπε ξεκάθαρα ὅτι Αὐτὸς εἶναι ὁ Μεσσίας. Εἶχε πιὸ πολλὴ εὐγνωμοσύνη αὐτὴ ἡ γυναίκα, γιατὶ καὶ ἄκουσε καὶ ἐπίστευσε καὶ ἄλλους μὲ τὴν διδασκαλία της ἐσαγήνευσε.

Νά, λοιπόν, σύμφωνα μὲ τὸν Ἅγιο, ὁ λόγος, ἡ αἰτία ποὺ ὁ Κύριός μας φανέρωσε τὸν Ἑαυτό Του στὴν Σαμαρείτιδα. Διότι μπορεῖ νὰ εἶχε μπλεχτεῖ στὰ δίχτυα τῆς φιληδονίας, ἡ καρδιά της ὅμως ἔμεινε - ὅπως φαίνεται - ἁπλὴ καὶ ἄδολη. Ἦταν ἀκόμη καθαρὸ κάτοπτρο ὥστε νὰ μπορέσει νὰ καθρεφτιστεῖ σὲ αὐτὴν ἡ Θεότητα. Ἀλλὰ δὲν μᾶς τὸ εἶπε ξεκάθαρα ὁ Κύριός μας; Μόνο ὅσοι ἔχουν καθαρὴ καὶ ἁπλὴ καρδιὰ θὰ δοῦν τὸν Θεό: «Μακάριοι οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ ὅτι αὐτοὶ τὸν Θεὸν ὄψονται» (Ματθ. 5, 8).

Εἴθε ὅλοι μας, μὲ τὴν μετάνοια καὶ τὴν ἐξομολόγηση τέτοια καρδιὰ νὰ ἔχουμε, ἐνδυναμωμένοι μὲ τὴν Μετάληψη τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων, ὥστε νὰ γίνουμε θεατὲς τῆς ἀρρήτου Δόξης Του καὶ νὰ κληρονομήσουμε τὴν αἰώνια Βασιλεία Του. ΑΜΗΝ!


Εκτύπωση   Email