Κυριακή 29 Ἀπριλίου 2012 – ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ

myroforesΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

Ἀριθμός  31

Κυριακή 29 Ἀπριλίου 2012 – ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ

(Μαρκ. ιε΄43 –ιστ΄8)

Τό σημερινό ἱερόν Εὐαγγέλιον, ἀδελφοί μου, παρουσιάζει τίς Μυροφόρες γυναῖκες νά πηγαίνουν στόν τάφο τοῦ Ἰησοῦ. Πηγαίνουν νά ἀλείψουν μέ ἀρώματα τό Σῶμα Του. Ἔφθασαν στόν τάφο καί τί βλέπουν; Ὁ τάφος εἶναι ἄδειος. Φόβος καί ἀπορία γεμίζει τίς ψυχές τους. Ὅμως ἕνας λαμπροφορεμένος  ἄγγελος θά βγάλῃ τίς Μυροφόρες ἀπό τήν ἀπορία. Ἀκοῦστε τί τούς λέγει: «Μή ἐκθαμβεῖσθε Ἰησοῦν ζητεῖτε τόν Ναζαρηνόν τόν ἐσταυρωμένον. Ἠγέρθη, οὐκ ἔστιν ὧδε ἴδε ὁ τόπος ὅπου ἔθηκαν αὐτόν» (Μάρκ. ιστ΄6). Ναί, ἀνεστήθη ὁ Χριστός. Ἀνεστήθη παρά τό μίσος, τήν ἐχθρότητα, τήν λύσσα τῶν ἐχθρῶν Του. Εἶναι ἱστορικό γεγονός ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ. Τό βεβαιώνουν δύο πραγματικότητες.

1) Ὁ ἄδειος τάφος. Οἱ Γραμματεῖς καί οἱ Φαρισαῖοι διέδωσαν ψεύτικα πράγματα. Τί εἶπαν; Τί ἔκαναν; Ἔδωσαν χρήματα στούς στρατιῶτες γιά νά ποῦν, «ὅτι ὅταν ἐμεῖς κοιμώμαστε ἦλθαν οἱ μαθητές καί ἔκλεψαν τό Σῶμα»! Αὐτό εἶναι ψέμα, γιατί ὅταν οἱ στρατιῶτες – φρουροί κοιμηθοῦν ἤ κατηγορηθοῦν ὅτι κοιμήθηκαν φονεύονται ἀμέσως, σύμφωνα μέ τούς τότε νόμους. Αὐτό ἔγινε καί μετά ἀπό λίγες ἑβδομάδες, μέ τήν φυλάκισι τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου. Μετά, ὅταν οἱ μαθητές ἄρχισαν τό κήρυγμα τῆς Ἀναστάσεως, οἱ Γραμματεῖς καί οἱ Φαρισαῖοι καί τό Συνέδριο δέν ἐτόλμησαν νά τούς ποῦν  κατά πρόσωπο: εἴσαστε ψεῦτες, ἐσεῖς κλέψατε τό σῶμα. Ἀλλά καί κάτι ἄλλο. Ἄν οἱ φοβισμένοι μαθητές εἶχαν κλέψει τό Σῶμα, πῶς μετά ἔγιναν τόσο θαρραλέοι, ὥστε καί τήν ζωή των νά δώσουν γιά νά κηρύξουν τό γεγονός τῆς Ἀναστάσεως;

2) Οἱ Ἀπόστολοι. Κάθε ἄλλο παρά εὐκολόπιστοι ἦσαν οἱ μαθητές. Ὅταν ἔμαθαν, ὅτι ἀνεστήθη ὁ Χριστός, παρά τό ὅτι τό εἶχε προαναγγείλει ὁ Ἴδιος δέν ἐπίστεψαν. Ὅταν οἱ Μυροφόρες εἶπαν, ὅτι ὁ Χριστός ἀνεστήθη, αὐτοί νόμισαν τά λόγια των σάν παραμύθια καί φλυαρίες γυναικῶν. Ὅταν ὁ Χριστός ἦλθε νά τούς ἐπισκεφθῇ καί μπῆκε μέ κλειστές τίς πόρτες, ἔλεγαν πώς εἶναι φάντασμα. Ὁ Θωμᾶς θέλει ἀκόμα νά βάλῃ τό δάκτυλό του στίς πληγές καί στήν πλευρά τοῦ Χριστοῦ. Τί δείχνουν ὅλα αὐτά; Δείχνουν, ὅτι ἦσαν ἄνθρωποι, πού ἤθελαν χειροπιαστές ἀποδείξεις καί, ὅταν αὐτές τίς ἀποδείξεις ὁ Χριστός  τούς τίς ἔδωσε, τότε μόνον πίστεψαν.Ὁ Ἴδιος ὁ Χριστός δέν εἶχε ἀποκαλέσει δύο μαθητάς Του «ἀνοήτους καί βραδεῖς τῇ καρδίᾳ»; γιατί δέν πίστεψαν ἀμέσως; Τί λέτε, λοιπόν;  Μετά ἀπό ὅλα αὐτά εἶναι λογικό νά θεωροῦν μερικοί σήμερα εὐκολόπιστους τούς μαθητές; Ὄχι, οἱ μαθητές πίστεψαν, γιατί εἶχαν ἀποδείξεις. Καί

3) Ἔχουμε τήν μαρτυρία τοῦ Ἀποστόλου Παύλου. Τί ἦταν ὁ Ἀπόστολος Παῦλος; Μανιώδης διώκτης τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Σταυρός καί ἡ Ἀνάστασι τοῦ Χριστοῦ ἦταν τό σκάνδαλο, γιά νά πιστέψῃ ὁ Ἀπόστολος Παῦλος. Ξαφνικά ὅμως ὁ Ἀπόστολος Παῦλος γίνεται μαθητής τοῦ Χριστοῦ καί τί κηρύττει; «Κηρύττει Ἰησοῦν Χριστόν Ἐσταυρωμένον καί Ἀναστάντα». Γιατί; Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος βεβαιώνει, ὅτι εἶδε τόν Χριστόν. Ναί, τόν εἶδε τόν Χριστόν καί ἀπό τότε ἔγινε ὁ φλογερός κήρυκας τῆς Ἀναστάσεώς Του.

Ἀδελφοί μου! Καί σήμερα, ἀλλά καί πάντοτε, θά ὑπάρχουν ἄνθρωποι, πού θά ἀμφισβητοῦν τήν Ἀνάστασι τοῦ Χριστοῦ. Γιατί ὄχι; καί σήμερα ὅπως καί πάντοτε ὑπάρχουν ἄνθρωποι, πού εἶναι νεκροί, πεθαμένοι ἀπό τήν ἁμαρτία, καί ἡ πώρωσίς τους αὐτή δέν τούς ἐπιτρέπει νά νοιώσουν τό μεγάλο μήνυμα.

Γιά μᾶς ἰσχύει τό : «Χριστός Ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καί τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωήν χαρισάμενος».    Ἀμήν!


Εκτύπωση   Email