Κυριακή 16ῃ Σεπτεμβρίου 2012 – ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ

stavrosΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ
Ἀριθμός  51
Κυριακή 16ῃ  Σεπτεμβρίου 2012 – ΜΕΤΑ ΤΗΝ  ΥΨΩΣΙΝ
(Μάρκ. η΄, 34 – θ΄, 1)

«Τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ; » (Μάρκ. η΄, 37)

Τί εἶναι ὁ ἄνθρωπος; εἶπε κάποτε ἕνας ὑλιστής. Μή ἐκπλαγῆτε: 7 κομμάτια σαπούνι (ἀπό τό λίπος του), λίγα μολύβια (ἀπό τόν ἄνθρακα), 7 κουτάκια σπίρτα (ἀπό τό φώσφορο), μιά πρόκα (ἀπό τό σίδερο) καί ἕνας κουβᾶς ἀσβέστης (ἀπό τά κόκκαλα)» - αὐτό εἶπε τό Χημεῖο, δηλ. μηδαμινή ἡ ἀξία τοῦ ἀνθρώπου σάν ὕλη. Γι’αὐτό οἱ ὑλιστές εἶπαν:«ὁ ἄνθρωπος εἶναι ὅ,τι τρώγει καί γι αὐτό «φάγωμεν καί πίωμεν, αὔριον γάρ ἀποθνήσκομεν». «Τό χῶμα μέσα μας βαραίνει», λέγομε συνήθως. Γι’αὐτό ρίξαμε βαθειά τίς ρίζες μας στό χῶμα τῆς γῆς, πήραμε τά μάτια μας ἀπό τά ἀνώτερα ἰδανικά καί γίναμε «σάρκες», καμπουριάσαμε κάτω ἀπό τό φορτίο τῆς ὑλοφροσύνης καί ἐγίναμεν οἱ εἵλωτες τῆς χρηματολατρείας.

Ὅμως, ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ - ὁ Χριστός – μᾶς φώναξε σήμερα μέ ὅλη τή δύναμη τῆς ἀγάπης Του: «τί ὠφελήσει ἄνθρωπος ἐάν κερδίσῃ τόν κοσμον ὅλον καί ζημιωθῇ τήν ψυχήν αὐτοῦ; ἤ τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ;».

Ταλαίπωροι! Εἶναι ἀλήθεια, πώς εἶσθε πλασμένοι ἀπό χῶμα, πῶς ἔχετε μητέρα τή γῆ. Κρύβετε ὅμως μέσα στό ὀστράκινον σκεῦος σας ἕναν ἀνεκτίμητο θησαυρό: τήν ἀθάνατη ψυχή σας. Αὐτήν ὅλος ὁ κόσμος δέν εἶναι ἱκανός νά τήν ἐξαγοράση. Ἄν τήν χάσετε, μέ τί θά τήν ἀντικαταστήσετε; Δέν εἶσθε μόνον γῆ, ἀλλά καί οὐρανός, ὄχι μόνον ὕλη, ἀλλά καί πνεῦμα καί μάλιστα πνεῦμα Θεοῦ. Ἡ ψυχή σας - ὁ θησαυρός σας – σᾶς ξεχωρίζει ἀπό τά ἄλλα ζῶα, πού ἔχουν ζωή, δέν ἔχουν ὅμως σκέψη, λόγον, δέν ἔχουν γέλιο καί δάκρυ, δέν ἔχουν θρησκεία καί ἠθική, δέν εἶναι ἐλεύθερα, δέν ἔχουν ψυχή, ἀλλ’ ὁδηγοῦνται ἀπό τό ἔνστικτο. Ἔχετε μέσα σας Θεία Πνοή, πού, καί ἄν ἀκόμη εἶσθε μικροί καί ἀσθενικοί, σᾶς ὑψώνει ἐπάνω ἀπό ὅλα τά κτίσματα, ἐπάνω ἀπό ὅλες τίς ἀδυναμίες τῆς φύσεως, ἐπάνω ἀπό τόν θάνατο καί τόν χρόνο, γιά νά ζῆτε κοντά στή δόξα τοῦ Θεοῦ, μέσα στόν ὠκεανό τῆς αἰωνιότητας. Ἔχετε μέσα σας θησαυρό πού γιά νά ἐξαγορασθῇ πρίν δύο χιλιάδες χρόνια, δέν ἔφθασαν οἱ θησαυροί ὅλου τοῦ κόσμου, ἀλλ’ἐχρειάσθηκε τό ἀτίμητον αἷμα τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ. Ὁ Θεός ἀπέθανε γιά τήν ψυχή σας. Ὑπάρχει, λοιπόν, πολυτιμώτερο ἀπ’αὐτήν; Καί ὅμως ἐσεῖς καθημερινῶς τήν περιφρονεῖτε, πολύ συχνά τήν ξεχνᾶτε καί κάποτε τήν ἁλυσσοδένετε, καί μερικές φορές τήν πουλᾶτε στόν μεγάλο ἐχθρό σας, τόν διάβολο. Οἱ στάχτες τῶν καθημερινῶν παραβάσεών σας τοῦ θεϊκοῦ νόμου, οἱ ἀκαθαρσίες τῶν βρωμερῶν σαρκικῶν πράξεων καί ἐπιθυμιῶν σας τήν σκεπάζουν καί τήν πνίγουν καί οἱ ἁλυσσίδες τῶν παθῶν, ἀφοῦ τῆς σπάσουν τά φτερά τῆς θελήσεως καί τῆς βουβάνουν τή φωνή τῆς συνειδήσεως, τήν παραδίδουν στήν ἐξουσία τοῦ σατανᾶ, γιά νά πεθάνῃ τόν αἰώνιο θάνατο.

Ὅμως, ἀκούσατέ Με, ἐσεῖς ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, τά παιδιά Μου, καί ἰδιαίτερα ἐσεῖς οἱ χριστιανοί οἱ ἀδελφοί Μου καί συγκληρονόμοι Μου. Ἀκοῦστε Με σεῖς ὅλοι οἱ «κοπιῶντες καί πεφορτισμένοι». Δέν πρέπει νά χάσετε τήν ψυχήν σας – τόν θησαυρό σας. Πρέπει νά τήν κερδίσετε, νά Μοῦ τήν δώσετε καθαρή καί ἐξαγιασμένη – γιατί δέν εἶναι δική σας καί δέν ἔχετε δικαίωμα νά τήν κρατήσετε, οὔτε νά τήν χάσετε. Πρέπει νά κερδίσετε τήν ψυχή σας, γιά νά τήν ξαναβροῦν τά σώματά σας στή Βασιλεία Μου καί νά ξαναζήσουν μαζί της αὐτά τά γήϊνα τώρα, καί ἀφθαρτοποιημένα τότε, σώματά σας, τή δόξα καί τήν εὐτυχία τῆς αἰωνιότητας. Ὑποβληθῆτε στίς θυσίες τῆς χριστιανικῆς ζωῆς, καλλιεργήσετε τήν ἀρετή καί τήν ἁγιότητα, ὁμολογήσετε, ὅπου καί ὅπως χρειάζεται, τό Ὄνομά Μου, χρησιμοποιῆτε συχνά τά ἱερά Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας Μου, λουσθῆτε στό Αἷμα Μου, τραφῆτε μέ τήν Σάρκα Μου, ἀναπαυθῆτε κάτω  ἀπό την σκιά τοῦ Σταυροῦ Μου καί ἔτσι θά σώσετε, δι’ Ἐμοῦ, τήν ψυχή σας, τόν θησαυρό σας τόν ἀνεκτίμητο καί ἀναντικατάστατο.  ΑΜΗΝ!


Εκτύπωση   Email