ΤΟ ΘΕΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ICXCNIKA

Ἀριθμός 3

Κυριακή 15 Ἰανουαρίου 2017

( Κολ. γ. 4-11 )

Στήν ἀκολουθία τοῦ Ἱεροῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος, ἀδελφοί μου, γίνεται λόγος γιά τόν παλαιόν ἄνθρωπον, τόν ὁποῖον ἀπεκδύεται ὁ βαπτιζόμενος, καί γιά τόν νέον ἄνθρωπον τόν ὁποῖον ἐνδύεται, καθώς γίνεται μέ τό Βάπτισμα μέλος τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Αὐτό τό θέμα ἀναπτύσσει καί ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στήν πρός Κολασσαεῖς ἐπιστολήν του. Συγκεκριμένα, στό τρίτο κεφάλαιο αὐτῆς, τμῆμα τοῦ ὁποίου ἀνεγνώσαμε σήμερα, ὁ Ἀπόστολος Παῦλος λέγει πῶς, μέ ποιόν τρόπον πρέπει νά ζῃ ὁ χριστιανός τήν νέα ζωή, δηλαδή τήν ζωήν ἡ ὁποία ξεκινάει ἀπό τήν στιγμήν πού θά γίνῃ χριστιανός.

Τονίζει ὅτι τό μόνον ἀσφαλές θεμέλιον στό ὁποῖον πρέπει νά στηρίζῃ κανείς τήν ζωήν του εἶναι ἡ ἠθική τοῦ Εὐαγγελίου. Ὅταν ὁ χριστιανός ἐναρμονίζῃ τήν ζωήν του μέ τήν ἠθική διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ, δέν ἔχει νά φοβηθῃ τίποτα. Ἀντιθέτως, ὅταν ἡ ζωή τοῦ ἀνθρώπου χαρακτηρίζεται ἀπό ἀνηθικότητα καί τά ἔργα τοῦ Διαβόλου, τότε ἔρχεται ἡ ὀργή τοῦ Θεοῦ.

Νά δοῦμε, λοιπόν, τί παραγγέλλει:

Πρῶτον. «Νεκρώσατε τά μέλη ὑμῶν τά ἐπί τῆς γῆς, πορνείαν, ἀκαθαρσίαν, πάθος, ἐπιθυμίαν κακήν, καί τήν πλεονεξίαν, ἥτις ἐστίν εἰδωλολατρία». «Μέλη ἡμῶν τά ἐπί τῆς γῆς» ὀνομάζει τά εἴδη τῆς ἁμαρτίας, τήν πορνείαν, τά διάφορα πάθη (ὀργῆς, θυμοῦ κ.λπ), κάθε ἐπιθυμίαν κακήν καί τήν πλεονεξίαν, τήν ὁποίαν ὀνομάζει λατρείαν τοῦ χρήματος. Ὅλα αὐτά «μέλη ἐπί τῆς γῆς», διότι ἐκτελοῦνται μέ τά μέλη τοῦ σώματος.

Ἐν συνεχείᾳ, ἐπεξηγεῖ ποιά εἶναι τά πάθη, καί ἐνδεικτικά ἀναφέρει τήν ὀργήν, τόν θυμόν, τήν κακίαν, τήν βλασφημίαν, τήν αἰσχρολογίαν καί τό ψεῦδος. Γιά ὅλα αὐτά τά ἁμαρτήματα ἔρχεται ἡ ὀργή τοῦ Θεοῦ. Ἄς θυμηθοῦμε τήν ὀργήν τοῦ Θεοῦ ἐπί τῶν ἡμερῶν τοῦ Νῶε μέ τόν κατακλυσμόν, τήν ὀργήν τοῦ Θεοῦ στίς πόλεις Σόδομα καί Γόμορα, ἕνεκα τῆς ἀπομακρύνσεώς των ἀπό τόν Θεόν.

Δεύτερον. Παραγγέλλει νά ἐνδυθοῦν οἱ Κολασσαεῖς, οἱ κάτοικοι δηλαδή τῶν Κολοσσῶν (πόλις τῆς Φρυγίας), τόν νέον ἄνθρωπον «τόν ἀνακαινούμενον κατ’εἰκόνα τοῦ κτίσαντος αὐτόν». Καί ἐξηγεῖ ποιά εἶναι τά στοιχεῖα πού συνθέτουν τόν νέον ἄνθρωπον, δηλαδή τόν νεοφώτιστον, αὐτόν πού βαπτίσθηκε στό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ, αὐτόν πού βαπτίσθηκε «εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος».

Νά προσφέρῃ πρός τούς πάντας τήν ἀγάπη, χωρίς νά κάνῃ διακρίσεις, χωρίς νά ἐξετάζῃ ἄν ὁ ἄλλος εἶναι δοῦλος, ἐλεύθερος, Ἰουδαῖος, Ἕλλην,... Οἱ πάντες εἴμαστε ἴσοι μπροστά στόν Θεόν. Αὐτήν τήν ἀγάπην τήν χαρακτηρίζει «σύνδεσμον τῆς τελειότητος», ἀφοῦ ὁλοκληρώνει τόν ἄνθρωπον, τόν κάνει τέλειον.

Νά ἀνέχεται ὁ ἕνας τόν ἄλλον καί τά ἐλαττώματα τοῦ ἄλλου. Ν’ἀγαπᾶς τόν φίλον σου μέ τά ἐλαττώματά του, μᾶς διδάσκει ἡ σοφία τοῦ ἁπλοῦ λαοῦ.

Νά δείχνῃ μακροθυμία, νά συγχωρῇ τά σφάλματα, τά λάθη τοῦ ἄλλου, ἀφοῦ μάλιστα καί ὁ ἴδιος σφάλλει καί θέλει μιά τέτοια χριστιανική συμπεριφορά νά τοῦ δείχνουν οἱ ἄλλοι.

Καί τότε, ἔρχεται ὡς ἐπιβράβευσις στόν ἄνθρωπον ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ, ἡ ἠρεμία , ἡ γαλήνη τῆς ψυχῆς.

Αὐτά παραγγέλλει πρός τούς Κολασσαεῖς ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, ὅμως, ὁ λόγος τῆς Ἁγίας Γραφῆς εἶναι διαχρονικός καί πάντοτε ἐπίκαιρος, καί, ἑπομένως, ἀπευθύνεται καί σ’ἐμᾶς. Ὅλοι μας σήμερα διαπιστώνομε ἐπιτρέψατέ μου τήν ἔκφρασιν  τήν σαπίλα τῆς κοινωνίας, τίς πληγές τῆς κοινωνίας. Τά ἁμαρτήματα στά ὁποῖα ἀναφέρθηκε ὁ Ἀπόστολος Παῦλος σπιλώνουν καί τήν δική μας κοινωνίαν. Πορνεία, μοιχεία, βιασμοί, ἐπιθυμίες κακές, λατρεία τοῦ χρήματος, βλασφημία, αἰσχρολογία, ψεῦδος «δι’ἅ ἔρχεται ἡ ὀργή τοῦ Θεοῦ». Πῶς ἐξηγοῦνται οἱ διάφορες φυσικές καταστροφές; Ὡς ὀργή τοῦ Θεοῦ «ἐπί τούς υἱούς τῆς ἀπειθείας». Ἀπολαμβάνομεν ἄξια ὧν πράττομεν.

Ἀδελφοί μου ! Σέ κάποια στιγμή τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Ἱερεύς ἐκφωνεῖ  «Στῶμεν καλῶς, στῶμεν μετά φόβου». Αὐτήν τήν φωνήν ὑψώνει ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία.  Μᾶς λέγει νά προσέξωμε. Νά προσέξωμε, διότι ἔρχεται, θά ἔλθῃ μεγαλύτερη ὀργή τοῦ Θεοῦ. Βεβαίως, ὁ Θεός δέν εἶναι τιμωρός. Μᾶς στέλλει κάποια μηνύματα, τίς φυσικές καταστροφές, καί ὄχι μόνον, πού ἔχουν παιδαγωγικόν χαρακτῆρα.  Μᾶς καλεῖ νά συνετισθοῦμε καί νά ἐπιστρέψωμε κοντά Του. Ἄς εὐχηθοῦμε νά τό καταλάβωμε. Γένοιτο !

 


Εκτύπωση   Email