ΤΟ ΘΕΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

 

ICXCNIKA

Ἀριθμός 33

Κυριακή 20 Αὐγούστου 2017

ΙΑ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

( Α΄ Κορ. θ΄ 2-12 )

Ὅλοι μας, ἀδελφοί μου, καθώς ὑπάρχομε σ’ αὐτήν ἐδῶ τήν ζωήν, σ’ αὐτόν ἐδῶ τόν κόσμον, κάτι κάνομεν, κάπου ἐργαζόμεθα, κάπου ξοδεύομε τίς δυνάμεις μας, ἔχομεν χρέος ἱερό νά προσφέρωμεν στήν κοινωνίαν ὅπου ζοῦμε. Ἄλλος παράγει μεγάλο καί σπουδαῖον ἔργον, ἄλλος μικρότερο. Κάποιοι τό ἀναγνωρίζουν καί τό ἐπαινοῦν, κάποιοι τό διαβάλλουν καί τό συκοφαντοῦν. Ἔτσι συνέβη καί μέ τόν Ἀπόστολον Παῦλον. Κάποια στιγμήν τόν κατηγόρησαν ὅτι δέν εἶναι γνήσιος Ἀπόστολος τοῦ Χριστοῦ. Μέ ποιόν τρόπον ἀπήντησε ὁ Ἀπόστολος Παῦλος πρός αὐτούς; Παρουσίασε τούς μαθητάς του, καί εἶπε: Νά, ἐσεῖς οἱ πιστοί χριστιανοί, πού ἔχετε διδαχθῆ ἀπό ἐμένα τήν χριστιανικήν πίστιν καί διδασκαλίαν, εἶσθε ἡ σφραγίδα τοῦ ἀποστολικοῦ μου ἔργου.

Τό ἴδιο συμβαίνει καί μέ μᾶς. Ὅλοι ἀποθέτομεν τήν σφραγίδα μας, τήν σφραγίδα τῆς προσωπικότητός μας, τῆς προσφορᾶς μας ὅπου ὑπηρετοῦμε, ὅπου ἐργαζόμεθα, ὅπου διακονοῦμε γιά τό καλό, τήν πρόοδον τῆς κοινωνίας, τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου.

Ἄς πάρωμε ἐνδεικτικά κάποια παραδείγματα:

Κάποιος εἶναι ἐργάτης, εἶναι βιοπαλαιστής. Ἀγωνίζεται, δουλεύει, κουράζεται, παλεύει στήν ζωήν, ἱδρώνει. Ἄν, λοιπόν, κατορθώσει μέ τόν τίμιον ἱδρῶτα του νά ἀναδείξῃ τιμίους πολίτας στήν κοινωνία, τά παιδιά του, νά ἡ καλή σφραγίδα αὐτοῦ τοῦ ἀνθρώπου.

Ἕνας ἄλλος εἶναι τεχνίτης. Ἔχει κοντά του, στήν δουλειά του και ἄλλους νέους ἀνθρώπους στούς ὁποίους διδάσκει τήν τέχνην του. Ἄν, πέρα ἀπό τίς γνώσεις γύρω ἀπό τήν τέχνην, τούς διδάξει καί κάποιες ἀρετές, λ.χ. τήν τιμιότητα, τήν εἰλικρίνειαν, τόν σεβασμόν, νά ἡ σφραγίδα τοῦ ἔργου αὐτοῦ τοῦ τεχνίτου.

Ἄλλο παράδειγμα, ὁ ἐκπαιδευτικός, στόν ὁποῖον ἐμπιστευόμεθα τά παιδιά μας. Ἐργάζεται γιά νά τά μορφώσῃ, νά ἐμπλουτίσῃ μέ γνώσεις τόν ἐγκέφαλον τους, νά τά μάθῃ γράμματα, ὅπως λέμε. Φθάνει αὐτό, γιά νά ποῦμε ὅτι ἐπιτελεῖ σωστά τό ἔργον του; Ὄχι. Θά πρέπῃ νά ἐργασθῇ ὥστε νά καλλιεργήσῃ τόν ψυχικόν κόσμον τοῦ παιδιοῦ, νά σμιλεύσῃ τήν εὐαίσθητη καί εὔπλαστη ψυχούλα του, νά τό μορφώσῃ ψυχικά, νά τοῦ διδάξῃ καί τήν ἀγάπη πρός τόν Θεόν καί τόν συνάνθρωπόν μας, τήν ἀγάπην πρός τήν πατρίδα μας, νά ἡ σφραγίδα στό ἔργον τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ.

Καί ἄλλο ἕνα παράδειγμα, ὁ κληρικός. Χρέος του ἱερό ἡ τέλεσις τοῦ Ἑσπερινοῦ, τῆς Θείας Λειτουργίας, τοῦ γάμου, τοῦ Ἁγιασμοῦ καί τῶν ἄλλων ἱερῶν Μυστηρίων καί ἀκολουθιῶν. Φθάνει αὐτό; Ὄχι. Χρέος του ἐπίσης ἱερό νά ἐπισκεφθῇ τόν ἄρρωστον, νά παρηγορήσῃ τόν πενθοῦντα, νά βοηθήσῃ  τόν ἐνδεῆ, νά ἀνακουφίσῃ τόν ἄλλον πού πονάει ψυχικά, νά ἡ σφραγίδα τοῦ ἔργου τοῦ κληρικοῦ.

Δυστυχῶς,  παρατηρεῖται στό κάθε ἀνθρώπινον ἔργον κάπου λιγότερο, κάπου περισσότερον κακή σφραγίδα. Ἐπιδιώκει κανείς μέ λίγον κόπον νά κερδήσῃ πολλά, ἤ χρησιμοποιεῖ ἀθέμιτα μέσα γιά νά ἀναβῇ στήν ἱεραρχία τῆς δουλειᾶς του, παραγκωνίζοντας ἀξίους συναδέλφους του, συμβιβάζεται συνειδησιακά μέ καταστάσεις πού δέν πρέπει, κάνει ὅτι δέν βλέπει κάποια πράγματα, τά κακῶς κείμενα, ὅπως λέμε, κ. ἄ.

Ἀδελφοί μου!

Συχνά-πυκνά ἀκοῦμε νά λένε: Ἐγώ τί νά κάνω; Ποιός μέ ὑπολογίζει; Καί ἄν φωνάξω, ποιός θά μέ ἀκούσῃ; Ποιός μοῦ δίνει σημασία; Ἤ, ἐγώ θά φτιάξω τόν κόσμον; Ἤ, τό ποτάμι δέν σταματάει, κ. ἄ. Τί ἔχομε νά ποῦμε γι’ αὐτές τίς σκέψεις καί θέσεις κάποιων; Ναί, σωστά τά λόγια τους, ὅμως δέν πρέπει νά ξεχνᾶμε ὅτι ὁ καθένας μας ἔχει τό δικό του μερίδιον εὐθύνης γιά ὅ,τι συμβαίνει, γιά κάθε τι πού γίνεται.

Ἄς ἐπιδιώκωμε, λοιπόν,  τό πέρασμα μας ἀπό τήν ζωήν αὐτήν, ἀπό τόν χῶρον ὅπου ὑπηρετοῦμε νά ἔχῃ καλήν τήν σφραγίδα, τήν σφραγίδα τῆς προσφορᾶς, τῆς τιμιότητος, τῆς εἰλικρινείας, τῆς ἐργατικότητος, τῆς ἀγάπης, τῆς συμπόνιας, τῆς ἀρετῆς, τήν σφραγίδα τοῦ Θεοῦ, πού θά πιστοποιῇ ὅτι τό ἔργον μας εἶναι θεάρεστον,  εὐάρεστον τῷ Θεῷ. ΑΜΗΝ.


Εκτύπωση   Email