ΤΟ ΘΕΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ICXCNIKA

Ἀριθμός 49

10 Δεκεμβρίου 2017

Κυριακή ΚΖ΄

(Ἐφεσ. στ΄10-17)

Τό ἀποστολικόν ἀνάγνωσμα, τό ὁποῖον ἀκούσαμε  σήμερα,  ἀδελφοί μου,  εἶναι ἕνα τμῆμα ἀπό τήν πρός Ἐφεσίους ἐπιστολήν τοῦ Ἀποστόλου Παύλου. Τί γράφει, τί παραγγέλλει μεταξύ τῶν ἄλλων; Συμβουλεύει τόσον ἐκείνους, ὅσον καί ἐμᾶς, ἀφοῦ ὁ λόγος του εἶναι διαχρονικός, νά ἐνδυθοῦμε τήν πανοπλίαν τοῦ Θεοῦ, προκειμένου νά ἀντιμετωπίσωμε μέ ἀνδρείαν τόν διάβολον, ὁ ὁποῖος χρησιμοποιεῖ πολλές καί διάφορες μεθόδους γιά μᾶς κερδίσῃ, γιά νά μᾶς ὑποτάξῃ, γιά νά μᾶς κάνῃ δούλους του.

Ὁ διάβολος ὑπάρχει, μᾶς τό διδάσκει ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία, μᾶς τό ἐπιβεβαιώνει ἡ Ἁγία Γραφή, μέσα στήν ὁποίαν ὑπάρχουν πλεῖστα ὅσα χωρία, τά ὁποῖα μᾶς μιλοῦν γιά τήν ὕπαρξιν τοῦ Σατανᾶ, ἤ Διαβόλου, ἤ Ἑωσφόρου καί τῶν περί αὐτόν δαιμόνων. Νά θυμηθοῦμε τούς τρεῖς πειρασμούς τούς ὁποίους ὁ Χριστός μας ἐπέτρεψε νά δεχθῇ ἀπό τόν Διάβολον, καί ὅπου ὁ Χριστός στό τέλος τοῦ εἶπε «ὕπαγε ὀπίσω μου, σατανᾶ· γέγραπται γάρ, Κύριον τόν Θεόν σου προσκυνήσεις καί αὐτῷ μόνῳ λατρεύσεις» (Ματθ. δ΄ 10). Ἐπίσης, νά θυμηθοῦμε τί παρακαλοῦμε τόν Θεόν μέσῳ μιᾶς εὐχῆς στήν ἱερά ἀκολουθία τοῦ Ἀποδείπνου: «Σβέσον τά πεπυρωμένα βέλη τοῦ πονηροῦ, τά καθ’ ἡμῶν δολίως κινούμενα». Καί βεβαίως, νά προσέξωμε τί λέμε πρός τόν Θεόν Πατέρα μας, στήν καθημερινή μας προσευχή, στό « Πάτερ ἡμῶν…». «…καί μή εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλά ρῦσαι ἡμᾶς ἀπό τοῦ πονηροῦ».

Ὁ  διάβολος, λοιπόν, ὑπάρχει. Καί τί κάνει; Τό ἔργον του μᾶς τό προσδιορίζει, μᾶς τό λέγει ἡ ἴδια ἡ ὀνομασία του αὐτή. Διαβάλλει συνεχῶς καί ἀντιτίθεται στό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Εἶναι «ὁ ἀντικείμενος εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθόν». Ἐπιδιώκει νά μᾶς ὁδηγήσῃ σέ κάθε τι πού δέν θέλει ὁ Θεός, σέ κάθε τι πού εἶναι ἀντίθετο μέ τόν Νόμον τοῦ Θεοῦ. Θέλει νά μᾶς κερδήσῃ, νά παύσωμε νά εἴμεθα δοῦλοι τοῦ Θεοῦ, θέλει νά γίνωμε δοῦλοι δικοί του.

Σκοπός τοῦ Σατανᾶ ἡ καταστροφή μας καί ἡ ἀπώλεια τῆς ψυχῆς μας. Μέθοδός του ἡ πονηρία, γι’ αὐτό καί μεταξύ τῶν ἄλλων χαρακτηρίζεται πονηρός. Παρουσιάζει τήν ἁμαρτίαν ὡς κάτι τό ὡραῖον, τό εὐχάριστον, τό ἀκίνδυνον, τό ὁποῖον ἐπιθυμοῦμε, τό ὁποῖον μᾶς ἐλκύει. Βάζει τήν ἰδέα στό μυαλό μας, καί ἐμεῖς, ἐάν τήν ἐπεξεργασθοῦμε, θά ὁδηγηθοῦμε στήν διάπραξιν τῆς ἁμαρτίας.

Ὀνομάζεται καί κοσμοκράτωρ. Γιατί; Διότι κυβερνᾶ τόν κόσμον, βασιλεύει στίς καρδιές πολλῶν ἀνθρώπων, καθώς μετασχηματίζεται σέ ἄγγελον φωτός. Χρησιμοποιεῖ διάφορα πονηρά τεχνάσματα, τά ὁποῖα ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ὀνομάζει μεθοδείας τοῦ Διαβόλου. Κάποιοι ἀφελεῖς ὑποκύπτουν,  πιάνονται στά δίκτυα του. Π.χ. ὅσοι καταφεύγουν στίς καφετζοῦδες, στίς χαρτορίχτρες, στούς ἀστρολόγους, στά μέντιουμ κ.λπ.  Δελεάζονται, καθώς ὅλοι αὐτοί διαφημίζουν ὅτι μέσῳ αὐτῶν βρίσκεις ἀπάντησι στά ἐρωτήματα πῶς θά βρῶ δουλειά, πῶς θά βρῶ χρήματα, πῶς θά ἐρωτευθῶ, τί θά μοῦ συμβῇ, καί τά ὅμοια.

Ποιά ἡ στάσις μας ἔναντι τοῦ Διαβόλου; Πῶς τόν ἀντιμετωπίζομεν; Τί πρέπει νά κάνωμε;

1ον. Νά εὑρισκώμεθα σέ συνεχῆ ἐγρήγορσι. Νά ἔχωμε, ὅπως λέμε ἁπλᾶ, τά μάτια μας ἀνοικτά, ὥστε νά μή μᾶς πιάσῃ στόν ὕπνον, νά μή μᾶς παρασύρῃ, νά μή μᾶς πλανήσῃ.

2ον. Νά προσευχώμεθα ἐπικαλούμενοι τήν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ, σύμφωνα μέ τά λόγια Του «Γρηγορεῖτε καί προσεύχεσθε, ἵνα μή εἰσέλθητε εἰς πειρασμόν» (Ματθ. κστ΄ 41).

3ον. Νά ὁπλιζώμεθα μέ τήν Χάριν τοῦ Θεοῦ, μέσῳ τῶν ἁγιαστικῶν πράξεων καί κυρίως  μέσῳ τῶν Ἱερῶν Μυστηρίων.

Καί 4ον. Συνειδητά, καί ὄχι μηχανικά, νά κάνωμεν τό σημεῖον τοῦ σταυροῦ, τό ὁποῖον διώχνει τόν Σατανᾶν, σύμφωνα μέ τά λόγια τοῦ ὑμνογράφου «Κύριε ὅπλον κατά τοῦ Διαβόλου τόν σταυρόν σου ἡμῖν δέδωκας».

Ἀδελφοί μου!

Μία ἀπό τίς ἁγιαστικές πράξεις τῆς Ἐκκλησίας μας εἶναι ἡ προσευχή. Ἐπικοινωνοῦμε μέ τόν Θεόν, τοῦ ἐμπιστευόμεθα τά προβλήματά μας, ζητᾶμε τήν βοήθειάν Του, Τόν παρακαλοῦμε νά μᾶς χαρίζῃ ὑγείαν καί φώτισιν, νά μᾶς καθοδηγῇ, νά μᾶς ἐνδυναμώνῃ στόν ἀγῶνα τῆς ζωῆς καί τί ἄλλο. Ἄς μήν παραλείπωμεν ἀπό τήν καθημερινήν μας προσευχήν, καί μάλιστα τήν πρωινήν, πρίν φύγωμε ἀπό τό σπίτι μας, τό «Πάτερ ἡμῶν…», ὥστε μεταξύ τῶν ἄλλων νά λέμε ἀπό καρδίας πρός τόν Θεόν Πατέρα μας: «…Καί μή εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλά ρῦσαι ἡμᾶς ἀπό τοῦ πονηροῦ ». ΑΜΗΝ.


Εκτύπωση   Email