ΤΟ ΘΕΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ICXCNIKA

Ἀριθμός 2

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ (Ἐφεσ. 4.7-13 )

13 Ἰανουαρίου 2019

«ἑνὶ ἑκάστῳ ἡμῶν ἐδόθη ἡ χάρις κατὰ τό μέτρον τῆς δωρεᾶς τοῦ Χριστοῦ (Ἐφεσ. δ΄ 7 )

Κυριακὴ μετὰ τὰ Φῶτα σήμερα, καὶ ὁ ἀπόστολος Παῦλος μᾶς ὁμιλεῖ γιὰ τὰ χαρίσματα τοῦ Θεοῦ στοὺς ἀνθρώπους.

Κατὰ τὴν προχθεσινὴ ἑορτὴ τῶν Θεοφανίων, μᾶς μίλησε γιὰ τὴν χάρη τοῦ Θεοῦ τὴν σωτήριο, καὶ εἴδαμε τί σημαίνει χάρις καὶ ἔλεος καὶ φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ. Σήμερα ἀναφέρεται στὰ ἐπιμέρους χαρίσματα, τὰ ὁποῖα δίνει ὁ Χριστὸς στὸν κάθε ἄνθρωπο διαφορετικά. Αὐτὸς εἶναι ὁ δωρεοδότης πάντων, ὁ Κύριος ὁ ὁποῖος ἀνατέλλει μὲν τὸν ἥλιο ἐπὶ δικαίους καὶ ἀδίκους καὶ δίνει σὲ ἄλλον πέντε τάλαντα, σὲ ἄλλον δύο καὶ σὲ ἄλλον ἕνα. Αὐτὸς εἶναι πού Θεὸς ὤν ἐταπείνωσε ἑαυτόν, συνέστειλε τὴν θεία φύση Του καὶ ἑνώθηκε μὲ τὴν ἀνθρώπινη στὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ, τέλειος Θεὸς καὶ τέλειος ἄνθρωπος μὲ ψυχὴ καὶ σῶμα, ἐκτὸς ἁμαρτίας. Καὶ ὅπως κατέβηκε στὰ ὕδατα τοῦ Ἰορδάνη καὶ εὐθὺς ἀνέβη ἀπὸ τοῦ ὕδατος καθότι ἦταν ξένος πρὸς τὴν ἁμαρτία, ἔτσι, μὲ τὸ πάθος καὶ τὸν σταυρικό του θάνατο,κατέβηκε στὸν Ἅδη καὶ Ἀναστήθηκε ὄντας ξένος πρὸς τὸν θάνατο, καὶ καταλύοντας τὰ δεσμὰ τοῦ θανάτου καὶ συνανέστησε τοὺς ἀπ’ αἰῶνος νεκρούς, καὶ τέλος ἀνέβηκε πάλι στοὺς οὐρανοὺς. Μετὰ τὴν Ἀνάληψη ὁ φιλάνθρωπος Κύριος ἔστειλε στοὺς μαθητὲς Του τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, τὸ ὁποῖο ἐδίδαξε σὲ αὐτοὺς πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν καὶ τοὺς πλούτισε μὲ χαρίσματα πνευματικά, καὶ μαζὶ μὲ αὐτοὺς πλουτίζει κάθε ἄνθρωπο πού ἔρχεται στὸν κόσμο, ἄλλον μὲ λιγότερα καὶ ἄλλον μὲ περισσότερα, ἀνάλογα μὲ τὴν δύναμη τοῦ καθενὸς καὶ ἀποσκοπώντας στὴν οἰκοδομὴ ὅλου τοῦ σώματος τῆς Ἐκκλησίας.

Εἶναι περιττὸ νομίζω νὰ τονίσουμε ὅτι τὰ δῶρα τοῦ Θεοῦ δὲν εἶναι ἐφήμερα καὶ ἐπίγεια, ἀλλὰ πνευματικὰ καὶ αἰώνια. Οὔτε πάλι ἀποσκοποῦν στὴν ἀτομική μας εὐημερία ἢ πρόοδο, ἀλλὰ στὴν καλλιέργεια καὶ στὴν οἰκοδομὴ ὅλης της Ἐκκλησίας. Αὐτὸς εἶναι καὶ ἕνας ἀπὸ τοὺς λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους ὁ Θεὸς δὲν δίνει τὰ ἴδια χαρίσματα σὲ ὅλους, ἀλλὰ ἄλλον τὸν κάνει προφήτη, ἄλλον διδάσκαλο, ἄλλον ποιμένα, ἄλλον εὐαγγελιστή, οὕτως ὥστε πρῶτα νὰ ἐργαζόμαστε πνευματικὰ γιὰ τὴν καλλιέργεια καὶ τὴν αὔξηση τῶν ταλάντων, ἔπειτα νὰ μιμούμαστε τὴν ἀγαθότητα τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ μοιραζόμαστε τὰ δῶρα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, καὶ τέλος μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ νὰ κατορθώσουμε νὰ γνωρίσουμε τὸν Θεὸ καὶ νὰ ἑνωθοῦμε ὅλοι, νὰ γίνουμε ἕνας ἄνθρωπος, στὸ μέτρο τῆς τελειότητας τοῦ Χριστοῦ.

Αὐτὸς εἶναι καὶ ὁ λόγος γιὰ τὸν ὁποῖο ὁ Θεὸς δίνει χαρίσματα σὲ ὅλους τούς ἀνθρώπους, ἀκόμα καὶ στοὺς μὴ χριστιανούς, γιὰ νὰ γνωρίσουμε δηλαδὴ τὸν ἀληθινὸ Θεό. Δὲν εἶναι τυχαῖο τὸ γεγονὸς ὅτι ὅλοι οἱ μεγάλοι σοφοί τῆς ἀνθρωπότητας σὲ ἀνύποπτο χρόνο μίλησαν ὁ καθένας μὲ τὰ δικά του μέσα γιὰ τὸν ἄπειρο Θεό• ἀξίζει νὰ θυμηθοῦμε τὸν ἀπόστολο Παῦλο, ὁ ὁποῖος δὲν ἀναφέρθηκε καθόλου στὸ δωδεκάθεο, ἀλλὰ στὸν ἄγνωστο θεό, ὁ ὁποῖος ἦλθε ἐπὶ τῆς γῆς καὶ φανέρωσε τὴν Θεότητά Του στοὺς ἀνθρώπους). Οὔτε πάλι εἶναι τυχαῖο ποὺ ἄνθρωποι ἁπλοί, ἀκατήχητοι καὶ ἀμύητοι στὰ τῆς πίστεως, συχνὰ διαθέτουν ὑγιῆ πνευματικὰ κριτήρια καὶ ἀγάπη πρὸς τὸν Θεὸ καὶ ἁπλότητα σὲ μεγαλύτερο βαθμὸ ἀπὸ πολλοὺς ἀπὸ ἐμᾶς. Γιατὶ ὁ Θεὸς δὲν εἶναι πρωσοπολήπτης, ἀλλὰ «θέλει πάντας ἀνθρώπους σωθῆναι καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν».

Γι’ αὐτὸ καὶ δὲν ὠφελεῖ νὰ καυχώμαστε γιὰ τὰ χαρίσματα ποὺ διαθέτουμε, ἐπειδὴ δὲν εἶναι δικά μας ἐπιτεύγματα ἀλλὰ δῶρα τοῦ Θεοῦ, καὶ μάλιστα ὄχι γιὰ νὰ τὰ κρατᾶμε γιὰ τὸν ἑαυτὸ μας, ἀλλὰ γιὰ νὰ τὰ μοιραζόμαστε μὲ ὅλους καὶ γιὰ νὰ πλουτίζουμε ὅλοι ἀπὸ κοινοῦ. Οὔτε πάλι νὰ θεωροῦμε ὅτι τὸ ἕνα χάρισμα εἶναι σημαντικότερο ἀπὸ τὸ ἄλλο ἢ ἀκόμα χειρότερα, νὰ νομίζουμε ὅτι ὁ δεῖνα εἶναι ἀνώτερος καὶ ὁ ἄλλος κατώτερος, ἐπειδὴ διαθέτουν διαφορετικὰ χαρίσματα. Γιατί, ὅπως γιὰ τὴν οἰκοδομὴ ἑνὸς σπιτιοῦ εἶναι ἐξίσου σημαντικὴ ἡ λάσπη, οἱ πέτρες, τὰ περιθυρώματα, τὰ παράθυρα, τὰ κεραμίδια κλπ, ἔτσι καὶ γιὰ τὴν πνευματικὴ οἰκοδομὴ τοῦ σώματος τῆς Ἐκκλησίας τὸ κάθε χάρισμα εἶναι σημαντικὸ καὶ ἀπαραίτητο καὶ συνεργάζεται μὲ τὰ ὑπόλοιπα καὶ ὅλα μαζὶ ἀλληλοσυμ-πληρώνονται.

Εὑρισκόμενοι στὸν ἀπόηχο τῆς θείας Ἐπιφανείας, τῆς Γεννήσεως τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Βαπτίσεώς Του στὸν Ἰορδάνη ποταμό, ἂς δοξάζουμε τὸν Θεὸ καὶ ἂς εἴμαστε εὐγνώμονες γιὰ τὶς πλούσιες δωρεές Του στὸν κόσμο καὶ στὸν καθένα μας ξεχωριστά, καὶ ἂς ἐργαζόμαστε κατὰ Θεόν, ὥστε ἡ εὐχὴ τοῦ Ἀποστόλου νὰ γίνει πράξη, νὰ φτάσουμε δηλαδὴ ὅλοι στὰ μέτρα τῆς ἀγάπης καὶ τῆς πληρότητας τοῦ Χριστοῦ. Ἀμήν.


Εκτύπωση   Email