ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1859/818/07.10.2020 "ΠΕΡΙ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΗΣ Ι. Μ. ΧΙΟΥ"

EgkykliaSimeiomata

Ἐν Χίῳ τῇ 7ῃ  Ὀκτωβρίου 2020

Σεργίου & Βάκχου τῶν μαρτύρων

Πρωτ. 1859

Ἀ­ριθμ.

Δι­εκπ. 818                                                                                                                                      

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρὸς

Τόν Ἱ­ε­ρόν Κλῆ­ρον

καί τόν εὐ­σε­βῆ λα­όν

τῆς κα­θ’ ἡ­μᾶς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως

Ἐνταῦθα

Διά τοῦ παρόντος γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι αἱ Σχολαί Γονέων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν θά λειτουργήσουν καί ἐφέτος, διά ὄγδοον ἔτος εἰς τήν Ἐνοριακήν Αἴθουσαν τοῦ Ἱ. Ναοῦ Εὐαγγελιστρίας πόλεως Χίου διά τούς ἐνδιαφερομένους ἐκ τῆς πόλεως Χίου, Κάμπου, Καμποχώρων, Θυμιανῶν καί Νεοχωρίου, εἰς τήν Ἐνοριακήν Αἴθουσαν τοῦ Ἱ. Ναοῦ Παναγίας Ἐρειθιανῆς Βροντάδου διά τούς ἐνδιαφερομένους ἐκ Βροντάδου καί Βορείου Χίου καί εἰς τήν Ἐνοριακήν Αἴθουσαν τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Νενήτων διά τούς ἐνδιαφερομένους ἐκ τῆς Νοτίου Χίου.

Διά τόν μῆνα Ὀκτώβριον 2020 τό πρόγραμμα ἔχει ὡς ἀκολούθως:

  • Σάββατον 24 Ὀκτωβρίου 2020 ὥρα 6.00 μ.μ. εἰς τὴν Ἐνοριακήν Αἴθουσαν τοῦ Ἱ.Ν. Παναγίας Ἐρειθιανῆς Βροντάδου.
  • Κυριακή 25 Ὀκτωβρίου 2020 ὥρα 6.00 μ.μ. εἰς τήν Ἐνοριακήν Αἴθουσαν τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγίου Γεωργίου Νενήτων.
  • Δευτέρα 26 Ὀκτωβρίου 2020 ὥρα 6.00 μ.μ. εἰς τήν Ἐνοριακήν Αἴθουσαν τοῦ Ἱ. Ν. Εὐαγγελιστρίας πόλεως Χίου.

Διὰ τάς ὁμιλίας τοῦ μηνός Ὀκτωβρίου ἔχει ὁρισθῆ Εἰσηγητὴς ὁ κ. Παντελῆς Πρώιος, ψυχολόγος, μὲ θέμα: «Ἐνδοοικογενειακή Βία: Κακοποίηση παιδιῶν καί γυναικῶν. Φαινόμενο, πιθανές αἰτίες καί πῶς ν’ ἀντιμετωπιστεῖ.».

Προσκαλοῦνται οἱ ἐνδιαφερόμενοι ὅπως προσέλθουν καὶ παρακολουθήσουν τάς ὡς ἄνω ὁμιλίας, μετά τάς ὁποίας θά ὑποβάλλωνται ἐρωτήσεις καί θά ἀκολουθῇ συζήτησις.

Αὐτονόητος τυγχάνει ἡ τήρησις τῶν προβλεπομένων μέτρων.

Ἐντολῇ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου

Ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος

Πρωτοπρ. Δημήτριος Γεόμελος

 ΘΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΔΩ

 

Σημείωσις: Παρακαλοῦνται οἱ Εὐλαβ. Ἐφημέριοι, ὅπως ἀναγιγνώσκουν τό παρόν Ἐγκύκλιον Σημείωμα κατά τάς Ἱ. Ἀκολουθίας ὡς καί πρό τῆς ἀπολύσεως τῆς Θ. Λειτουργίας

α) τῶν Ἀρχιερατικῶν Ἐπιτροπειῶν Βροντάδου καί Καρδαμύλων τήν 11ην καί 18ην  Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ.

β) τῶν Ἀρχιερατικῶν Ἐπιτροπειῶν Νενήτων καί Πυργίου τήν 11ην, τήν 18ην καί 25ην  Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ.

γ) τῶν Ἀρχιερατικῶν Ἐπιτροπειῶν Χίου, Κάμπου καί Χαλκείου τήν 11ην, τήν 18ην καί τήν 25ην  Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ.


Εκτύπωση   Email