Εκτύπωση

Αἱ Σχο­λαί Γο­νέ­ων τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως Χί­ου, Ψα­ρῶν καί Οἰ­νουσ­σῶν, κα­τά τόν μῆ­να Μάρ­τιον 2014, θά λει­τουρ­γή­σουν κα­τά τό ἀ­κό­λου­θον πρό­γραμ­μα:

Διὰ τάς Ὁ­μι­λί­ας τοῦ μη­νός Μαρ­τί­ου ἔ­χουν ὁ­ρι­σθῆ Εἰ­ση­γή­τριαι αἱ: κ. Ἑ­λέ­νη Σι­α­κα­βέλ­λα, Κοι­νω­νι­κή λει­τουρ­γός καί Ἐ­πι­στη­μο­νι­κά ὑ­πεύ­θυ­νος τοῦ Κέν­τρου Ἡ­μέ­ρας – Μ.Κ.Ο. Ἀ­πο­στο­λή τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Ἀρ­χι­ε­πι­σκο­πῆς Ἀ­θη­νῶν καί κ. Σε­βα­στή Γα­λά­του­λα, Ψυ­χο­λό­γος τοῦ Κέν­τρου Ἡ­μέ­ρας – Μ.Κ.Ο. Ἀ­πο­στο­λή τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Ἀρ­χι­ε­πι­σκο­πῆς Ἀ­θη­νῶν, μέ θέ­μα : «Δι­α­χεί­ρι­ση ἄγ­χους τῶν ἐ­ξε­τά­σε­ων: Πρα­κτι­κές συμ­βου­λές σέ μα­θη­τές καί γο­νεῖς».