ΕΝΑΡΞΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΕΚΚΛ/ΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ

001

Τό ἀπόγευμα τῆς Παρασκευῆς 27ης Σεπτεμβρίου 2019, στό Ἱερό Παρεκκλήσιο τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος ἐτέλεσε τόν Ἁγιασμό γιά τήν ἔναρξη τῶν μαθημάτων τῆς Σχολῆς τῆς Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου «Μητροπολίτης Διονύσιος Μπαϊρακταρης» τῆς ἱεραποστολικῆς καί διδακτικῆς περιόδου 2019 - 2020.

Στή συνέχεια, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης, ἀναφέρθηκε στήν δοξολογία τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ κατά τήν δημιουργία τοῦ ὑλικοῦ κόσμου, ἀπό τά ἄϋλα τάγματα τῶν ἁγίων ἀγγέλων "Ὅτε ἐγεννήθησαν ἄστρα, ἤνεσαν μὲ πάντες ἄγγελοί μου"( Ἰωβ 38, 7). Αὐτό τό ἔργο τῶν ἁγίων Ἀγγέλων βλέπομε νά συνεχίζεται ἀργότερα ἀπό τούς Ὑμνογράφους, Μελωδούς καί Μελοποιούς ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας μας ἄνδρες καί γυναῖκες ὅλων τῶν αἰώνων. "Αὐτό τό ἅγιο ἔργο σᾶς ἐπέλεξε ὁ Θεός νά συνεχίζετε κι’ ἐσεῖς, καί διά τοῦ ἔργου αὐτοῦ νά φθάσετε στήν ἁγιότητα. Αὐτός πρέπει νά εἶναι ὁ μοναδικός σας σκοπός" εἶπεν ὁ Σεβασμιώτατος.

Ἀκολούθως, ὁ Σεβασμιώτατος ἐπεσήμανε, τήν ἀνάγκη τῆς συνεχοῦς μελέτης καί παρουσίας στά μαθήματα τῆς Σχολῆς, καθώς ἐπίσης καί τήν ὑποχρέωση τῶν μαθητῶν νά συμμετέχουν στή Χορωδία τῆς Σχολῆς, καί προέτρεψε τούς μαθητές νά πηγαίνουν τακτικά στά Ἱερά Ἀναλόγια τῶν Ἱ. Ναῶν νά παρακολουθοῦν τίς Ἱ. Ἀκολουθίες καί νά ἐξασκοῦνται ψάλλοντας ἐκκλησιαστικά μέλη.

Τέλος, ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε τούς Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρους οἱ ὁποῖοι ἀπό τῆς ἱδρύσεως τῆς Σχολῆς τό 1984 μέχρι σήμερα ἐδίδαξαν ὑποδειγματικά τά μαθήματα: ὁ π. Δημήτριος Κ. Γεόμελος, Γενικός Ἀρχιερ. Ἐπίτροπος, Τυπικόν καί Λειτουργική, ὁ π. Μιχαήλ Β. Στεφανιῶρος, Ὑμνολογία καί Ἀπαγγελία Ἀναγνωσμάτων καί ὁ π. Γεώργιος Πουλιᾶς, Ἱστορία Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς - Μουσικολογία καί οἱ ὁποῖοι λόγῳ ἄλλων ὑποχρεώσεων δέν δύνανται νά συνεχίσουν.

Ὁ Διευθυντής τῆς Σχολῆς κ. Δημήτριος Ζαννῖκος, Ἄρχων Μαΐστωρ τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκο γιά τήν τέλεση τοῦ ἁγιασμοῦ ὡς καί τήν ἀγάπη καί τό ἐνδιαφέρον του γιά τήν Σχολή, τούς διδάσκοντας καί διδασκομένους τῆς Σχολῆς καί ἀνακοίνωσε τό ἑβδομαδιαῖο Πρόγραμμα διδασκαλίας, τό ὁποῖο καί ἀκολουθεῖ.

Κατά τό Ἱεραποστολικόν ἔτος 2019 -2020 θά διδάξουν στήν Σχολή:

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. ΜΑΡΚΟΣ τό μάθημα "Εἰσαγωγή εἰς τήν Ὑμνολογίαν καί Ἑρμηνεία Ὑμνογραφικῶν Κειμένων".

Ὁ Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερος κ. Ἰωάννης Κατσούνης, τά μαθήματα "Λειτουργική καί Τυπικόν".

Ὁ Αἰδεσιμολ. Πρεσβύτερος κ. Ἐμμανουήλ Τζιώτης, τό μάθημα τῆς Ὑμνολογίας.

Ὁ Αἰδεσιμολ. Πρεσβύτερος κ. Μιχαήλ Ζευγιός, τά μαθήματα "Ἱστορία τῆς Βυζαντινῆς Ἐκκλ/κῆς Μουσικῆς καί Μουσικολογία".

Οἱ: κ. Δημήτριος Ζαννῖκος, Ἄρχων Μαΐστωρ τῆς Ἁγίας τοῦ ΧΜΕ., Διπλωματοῦχος τοῦ Ἐθνικοῦ 'ῼδείου Ἀθηνῶν καί Πρωτοψάλτης τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Ἰακώβου πόλεως Χίου, κ. Δημήτριος Δημητρακόπουλος, Πρωτοψάλτης τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Χίου καί κ. Σταῦρος Στεῖρος, Διπλωματοῦχος τοῦ Ἐθνικοῦ 'ῼδείου Ἀθηνῶν καί Πρωτοψάλτης τοῦ Ἱεροῦ Ἁγίου Μάρκου Βροντάδου, θά διδάξουν τό μάθημα τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς.


Εκτύπωση   Email