ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1627/718/02.08.2020 "ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ"

EgkykliaSimeiomata

Ἐν Χίῳ τῇ 2ᾳ Σεπτεμβρίου 2020

Μνήμη Μάμαντος μάρτυρος

Πρωτ. 1627

Ἀ­ριθμ.

Δι­εκπ. 718                                                                                                                                                             

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός

Τόν Ἱ­ε­ρόν Κλῆ­ρον

καί τόν εὐ­σε­βῆ Λα­όν

τῆς κα­θ' ἡ­μᾶς Ἱ. Μη­τρο­πό­λε­ως

Διά τοῦ πα­ρόν­τος, σᾶς γνω­ρί­ζο­μεν ὅ­τι τήν Δευτέραν 28ην Σεπτεμ­βρί­ου ἐ.ἔ., καί ὥ­ραν 18.00΄μέ τήν τέλεσιν τοῦ Ἁγιασμοῦ εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Χίου ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου θά ἀρ­χί­σουν τά μα­θή­μα­τα τῆς Σχο­λῆς Βυ­ζαν­τι­νῆς Ἐκ­κλη­σι­α­στι­κῆς Μου­σι­κῆς τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως Χίου «Μη­τρο­πο­λί­της Δι­ο­νύ­σιος Μπα­ϊ­ρα­κτά­ρης».

Στήν Σχο­λή, ἡ ὁποία θά λειτουργεῖ στήν Αἴ­θου­σα πλη­σί­ον τοῦ Ἱ. Να­οῦ Με­τα­μορ­φώ­σε­ως Σω­τῆ­ρος Χρι­στοῦ δι­δά­σκον­ται τά Μα­θή­μα­τα: Βυ­ζαν­τι­νή Μου­σι­κή (Θε­ω­ρί­α καί Πρά­ξη), Ἑρ­μη­νεί­α Ὑ­μνο­γρα­φι­κῶν Κει­μέ­νων, Με­τρι­κή, Τυ­πι­κόν, Λει­τουρ­γι­κή, Ὑ­μνο­λο­γί­α, Ἱ­στο­ρί­α Βυ­ζαν­τι­νῆς Ἐκ­κλ/κῆς Μου­σι­κῆς, Μου­σι­κο­λο­γί­α καί  Ἀ­παγ­γε­λί­α Ἀ­να­γνω­σμά­των.

Γίνονται δε­κτοί ὅ­σοι ἐ­πι­θυ­μοῦν νά σπου­δά­σουν τήν Βυ­ζαν­τι­νήν Ἐκ­κλη­σι­α­στι­κήν Μου­σι­κήν, ἀ­πό ἡ­λι­κί­ας 10 ἐ­τῶν καί πε­ρισ­σό­τε­ρον.

Στήν Σχο­λή θά δι­δά­ξουν ὁ Σε­βα­σμι­ώ­τα­τος Μη­τρο­πο­λί­της Χί­ου κ. Μᾶρ­κος, κα­θώς καί Θε­ο­λό­γοι Κλη­ρι­κοί καί Πρω­το­ψάλ­ται τῆς Νή­σου. Ἡ φο­ί­τη­ση εἶ­ναι δω­ρε­άν, τά δέ ἔ­ξο­δα της Σχολῆς κα­τα­βάλ­λον­ται ἀ­πό τήν Ἱ­ε­ράν Μη­τρό­πο­λιν Χίου.

Οἱ ἐγ­γρα­φές θά γί­νων­ται στά Γρα­φεῖ­α τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως ἀ­πό τήν 15ην Σε­πτεμ­βρί­ου μέ­χρι τήν Δευτέραν 28ην Σεπτεμ­βρί­ου 2020 καί ἀ­πό ὥ­ρας 09.00 ἕ­ως 13.00.

Οἱ ἤ­δη φοι­τῶν­τες πρέ­πει νά γνω­στο­ποι­ή­σουν ἐ­άν ἐ­πι­θυ­μοῦν νά συ­νε­χί­σουν τήν φο­ί­τη­σίν τους.

Προ­τρέ­πο­με καί πα­ρα­κα­λοῦ­με το­ύς γο­νεῖς, νά συ­στή­σουν στά παι­διά τους νά ἐγ­γρα­φοῦν στή Σχο­λή, ἀ­πό τήν ὁ­πο­ί­αν θά ἀ­πο­κο­μί­σουν με­γά­λη ὠ­φέ­λεια.

Ἐντολῇ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου

Ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος

Πρωτοπρ. Δημήτριος Γεόμελος

 

ΣΗΜ: Παρακαλοῦνται οἱ Εὐλαβ.. Ἐφημέριοι, ὅπως ἀφ' ἑνός μέν ἀναγνώσουν το παρόν Ἐγκύκλιον Σημείωμα κατά τήν Θ. Λειτουργίαν τῆς  14ης , 20ης  καί τῆς 27ης  Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ., ἀφ' ἑτέρου δέ ἐνημερώσουν τούς ἤδη μαθητάς τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς  Ἐκκλ/κῆς  Μουσικῆς τῆς Ἐνορίας των, διά τήν ἔναρξιν τῶν μαθημάτων, προτρέψουν δέ καί ἄλλους νέους ἐκ τῆς Ἐνορίας των, ὅπως προσέλθουν, πρός ἐκμάθησιν τῆς πατροπαραδότου Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς  Μουσικῆς καί νά ἀναρτήσουν τό παρόν εἰς τόν Πίνακα Ἀνακοινώσεων τοῦ Ἱ. Ναοῦ.


Εκτύπωση   Email