Τελετή Λήξεως Μαθημάτων στή Σχολή Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου «Μητροπολίτης Διονύσιος Μπαϊρακτάρης» καί Ἀπονομή Ἀποφοιτηρίων καί ἐνδεικτικῶν

 

SXOLIBMIMX

Στό Ἱερό Παρεκκλήσιο τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Κυρίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν τό ἀπόγευμα τῆς Τρίτης 21ης Ἰουνίου 2016, ἔγινε ἡ λῆξις τῶν μαθημάτων τῆς ἱεραποστολικῆς περιόδου 2015 - 2016 καί πραγματοποιήθηκε ἐπίκαιρη Ἐκδήλωση κατά τήν ὁποίαν  ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος, ὡς Πρόεδρος τῆς Σχολῆς τῆς Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου «Μητροπολίτης Διονύσιος Μπαϊρακτάρης», ἐπέδωκε 4 Ἀποφοιτήρια καί 34 Ἐνδεικτικά στούς Μαθητές τῆς Σχολῆς, πού συμπληρώνει ἐφέτος 32 χρόνια ἀδιάκοπης καί καρποφόρου λειτουργίας.

Στήν ἀρχή τῆς Ἐκδηλώσεως ὁ Δ/ντής τῆς Σχολῆς κ. Δημήτριος Ζαννῖκος, Ἄρχων Μαΐστωρ τῆς Ἁγίας τοῦ ΧΜΕ, εὐχαρίστησε τόν Ἅγιον Θεόν γιατί ἐχάρισε καί εὐλόγησε μιά ἀκόμη χρονιά  ἐποικοδομητικῆς λειτουργίας τῆς Σχολῆς, τόν Σεβ. Μητροπολίτην Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκον, Πρόεδρον τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Σχολῆς, γιά τήν πατρικήν Του ἀγάπην, τούς διδάξαντας κατά τό Ἀκαδημαϊκόν ἔτος σεβαστούς πατέρες κ. Δημήτριον Γεόμελον, Γενικόν Ἀρχιερατικόν Ἐπίτροπον, κ. Μιχαήλ Στεφανιῶρον, κ. Γεώργιον Πουλιᾶν καί τούς λαϊκούς κ. Δημήτριον Δημητρακόπουλον, Πρωτοψάλτην τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Χίου, κ. Σταῦρον Στεῖρον, Πρωτοψάλτην τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἀγίου Μάρκου Βροντάδου καί κ. Νικόλαον Γκιουζεπάκην, Ἱεροψάλτην - Φιλόλογον. Ἐν συνεχείᾳ παρέθεσε ἕνα σύντομο Ἀπολογισμό, περί τῆς ἐπιδόσεως τῶν Μαθητῶν καί ἐτόνισε ὅτι « ὅλοι οἱ ἐντρυφῶντες στήν Βυζαντινή Ἐκκλησιαστική Μουσική μαθητές καί  δάσκαλοι πρέπει νά ἔχωμε πνεῦμα μαθητείας καί νά μελετοῦμε διαρκῶς» καί ἐκάλεσε τούς μαθητές τῆς Σχολῆς νά ἀξιοποιήσουν τίς γνώσεις, πού ἔλαβαν, συνεχίζοντας τήν μελέτη, τήν σπουδή καί ἐκτέλεση τῆς πατροπαραδότου Μουσικῆς στά Ἱερά Ἀναλόγια τῶν Ἐνοριῶν, κοντά σέ Μουσικούς Ψάλτες.

Ἀκολούθως, οἱ μαθητές καί οἱ μαθήτριες τῆς Σχολῆς χωρισμένοι σέ τάξεις (ἀνάλογα μέ τίς γνώσεις πού ἔχουν) ἐκτέλεσαν, σέ παραλλαγή καί μέλος, ἐκκλησιαστικούς ὕμνους.

Στή συνέχεια, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης, ἀφοῦ εὐχαρίστησε καί ἀνέπεμψε δοξολογία στόν Τριαδικό Θεό γιά τήν ἐπί 32 χρόνια συνεχῆ καί ἀποδοτική λειτουργία τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, ἀναφέρθηκε στήν ἀξία τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ὕμνων καί τό ἔργον τῶν Ἁγίων Μελοποιῶν τῆς Ὀρθοδόξου Ὑμνολογίας μας, οἱ ὁποῖοι συνέθεσαν τούς ὕμνους ἔχοντες ὡς βάσιν καί ἀναφοράν τά Ἱερά Κείμενα τῆς  Ἁγίας Γραφῆς καί ἐκάλεσε τούς μαθητές  τῆς Σχολῆς νά πλαισιώσουν τά Ἱερά Ἀναλόγια τονίζοντας ὅτι ἡ Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς παρέχει μέν τίς ἀπαραίτητες γνώσεις γιά τήν ἐκμάθηνση τῆς Μουσικῆς, ὁ χῶρος ὅμως στόν ὁποῖο καλοῦνται οἱ μαθητές νά κάνουν τήν πρακτική ἐξάσκηση τῶν διδαχθέντων καί ὁ ὁποῖος στήν συνέχεια τούς ἀναδεικνύει ὡς Ἱεροψάλτες εἶναι τό Ἱερό Ἀναλόγιο. Ἐπίσης, ἀναφέρθηκε στήν προσπάθεια τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως νά ρυθμισθοῦν οἱ προϋποθέσεις γιά τήν ἐπίσημη ἀναγνώριση ἀπό τήν Πολιτεία τῶν τίτλων σπουδῶν τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί ἐζήτησε ἀπό τούς Καθηγητές καί μαθητές νά συμμετέχουν κατά τό δυνατόν «ἐν χορῷ» σέ λατρευτικές συνάξεις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἡ Ἐκδήλωση ὁλοκληρώθηκε μέ τήν ἀπονομή ἀπό τόν Σεβ. Μητροπολίτη Χίου κ. Μᾶρκον τῶν Ἀποφοιτηρίων στούς μαθητές κ. Παντελῆν Σ. Γεντῆν, κ. Ἐλευθέριον Δ. Ζαννῖκον, κ. Ἰωάννην Γ. Ζωγράφον καί κ. Μαρκέλλαν Καρδερίνη καί τῶν 34 ἐτησίων Ἐνδεικτικῶν.


Εκτύπωση   Email