Τε­λε­τή Λή­ξε­ως Μα­θη­μά­των στή Σχο­λή Βυ­ζαν­τι­νῆς Ἐκ­κλη­σι­α­στι­κῆς Μου­σι­κῆς τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως Χί­ου «Μη­τρο­πο­λί­της Δι­ο­νύ­σιος Μπα­ϊ­ρα­κτά­ρης» καί Ἀ­πο­νο­μή Ἀ­πο­φοι­τη­ρί­ου καί ἐν­δει­κτι­κῶν

LixiByzMous2015Στό Ἱ­ε­ρό Πα­ρεκ­κλή­σιο τῆς Με­τα­μορ­φώ­σε­ως τοῦ Κυρίου τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως Χί­ου, Ψα­ρῶν καί Οἰ­νουσ­σῶν τό ἀ­πό­γευ­μα τῆς Πέμ­πτης 11ης Ἰ­ου­νί­ου 2015, ἔγινε ἡ λῆξις τῶν μαθημάτων τῆς ἱεραποστολικῆς περιόδου 2014 – 2015  καί πραγματοποιήθηκε ἐπίκαιρη ἐκδήλωση κατά τήν ὁποίαν  ὁ Σε­βα­σμι­ώ­τα­τος Μη­τρο­πο­λί­της Χί­ου, Ψα­ρῶν καί Οἰ­νουσ­σῶν κ. Μᾶρ­κος, ὡς Πρό­ε­δρος τῆς Σχο­λῆς τῆς Βυ­ζαν­τι­νῆς Ἐκ­κλη­σι­α­στι­κῆς Μου­σι­κῆς τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως Χί­ου «Μη­τρο­πο­λί­της Δι­ο­νύ­σιος Μπα­ϊ­ρα­κτά­ρης», ἐ­πέ­δω­κε 1 Ἀ­πο­φοι­τή­ριον καί 34 Ἐν­δει­κτι­κά στούς Μα­θη­τές τῆς Σχο­λῆς, πού συμ­πλη­ρώ­νει ἐ­φέ­τος 31 χρό­νια ἀ­δι­ά­κο­πης λει­τουρ­γί­ας.

Ἡ ἐκ­δή­λω­ση ξε­κί­νη­σε μέ μιά σύν­το­μη ἀ­να­φο­ρά τοῦ Δι­ευ­θυν­τῆ τῆς Σχο­λῆς κ. Δη­μη­τρί­ου Ἐλ. Ζαν­νί­κου στό ἔρ­γο πού ἔ­χει ἐ­πι­τε­λέ­σει ἡ Σχο­λή ὅ­λα αὐ­τά τά χρό­νια τῆς λει­τουρ­γί­ας της, ἀκολούθησε ἕνας σύν­το­μος Ἀ­πο­λο­γι­σμός, πε­ρί τῆς ἐ­πι­δό­σε­ως τῶν Μα­θη­τῶν, κατά τόν ὁποῖον ἐτόνισε ἰ­δι­αί­τε­ρα ὅ­τι σκο­πός τῆς Σχο­λῆς εἶ­ναι οἱ Μα­θη­τές νά μά­θουν καί νά ἀ­γα­πή­σουν τήν πα­τρο­πα­ρά­δο­τον Βυ­ζαν­τι­νήν Ἐκ­κλη­σι­α­στι­κήν Μου­σι­κήν καί ἐ­κά­λε­σε τούς μα­θη­τές τῆς Σχο­λῆς νά ἀ­ξι­ο­ποι­ή­σουν τίς γνώ­σεις, πού ἔ­λα­βαν, συ­νε­χί­ζον­τας τήν με­λέ­τη καί τήν σπου­δή τῆς πατροπαραδότου Μου­σι­κῆς στά Ἱ­ε­ρά Ἀ­να­λό­για τῶν Ἐνοριῶν, κον­τά σέ Μου­σι­κούς Ψάλ­τες ἀλ­λά νά ἐπιδοθοῦν καί σέ Ἀ­νώ­τε­ρες Σπου­δές, ὑ­πο­σχό­με­νος ὅ­τι ὅ­λοι οἱ κα­θη­γη­τές τους θά εἶ­ναι πάντοτε κοντά τους, θά χαίρωνται γιά τήν προαγωγή τους καί θά εἶ­ναι ἀ­ρω­γοί καί συμ­πα­ρα­στά­τες στό Ἱ­ε­ρο­ψαλ­τι­κό τους Λει­τούρ­γη­μα.

Ἀ­κο­λού­θως, οἱ μα­θη­τές καί οἱ μα­θή­τρι­ες τῆς Σχο­λῆς χω­ρι­σμέ­νοι σέ τά­ξεις (ἀ­νά­λο­γα μέ τίς γνώ­σεις πού ἔ­χουν) ἐ­κτέ­λε­σαν σέ πα­ραλ­λα­γή καί μέ­λος ἐκ­κλη­σι­α­στι­κούς ὕ­μνους.

Στή συ­νέ­χεια ὁ Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της, ἀ­φοῦ εὐ­χα­ρί­στη­σε καί ἀ­νέ­πεμ­ψε δο­ξο­λο­γί­α στόν Τρι­α­δι­κό Θε­ό γιά τήν ἐ­πί 31 χρό­νια συ­νε­χῆ καί ἀ­πο­δο­τι­κή λει­τουρ­γί­α τῆς Σχο­λῆς Βυ­ζαν­τι­νῆς Ἐκ­κλη­σι­α­στι­κῆς Μου­σι­κῆς τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως Χί­ου, ὡ­μί­λη­σε γιά τήν πνευ­μα­τι­κή κα­τάρ­τι­ση καί τήν κα­τά Χρι­στό πρό­ο­δο τῶν Ἱ­ε­ρο­ψαλ­τῶν. Ἐ­πί­σης ἀ­να­φέρ­θη­κε στήν ἀ­πο­στο­λή καί τό ἔρ­γο τῶν Ἱ­ε­ρο­ψαλ­τῶν το­νί­ζον­τας ὅ­τι ἀ­πο­τε­λεῖ χά­ρη καί εὐ­λο­γί­α ἀ­πό τόν Θε­ό ἡ ἀ­πο­στο­λή τοῦ Ἱ­ε­ρο­ψάλ­του, ἡ ὁ­ποί­α γί­νε­ται μά­λι­στα μέ εἰ­δι­κή Χει­ρο­θε­σί­α ἐκ μέ­ρους τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας, ὥ­στε νά ἀ­ξι­ώ­νε­ται νά ἐ­πι­τε­λῇ ἐ­πί­ση­μα ἀλ­λά καί μέ τα­πεί­νω­ση τό ὕ­ψι­στο ἀ­ξί­ω­μα «τοῦ ψάλ­λειν» ὡς ἐκ­πρό­σω­πος τοῦ λα­οῦ. Ἀ­κο­λού­θως, ὁ Σε­βα­σμι­ώ­τα­τος ἐπεσήμανε, ὅ­τι ἡ προ­σφο­ρά τοῦ Ἱ­ε­ρο­ψάλ­του στή τέ­λε­ση τῆς Θ. Λει­τουρ­γί­ας καί τῶν Ἱ. Ἀ­κο­λου­θι­ῶν εἶ­ναι κα­θο­ρι­στι­κή καί ἀ­παι­τεῖ ὄ­χι μό­νον ἐ­παρ­κῆ γνώ­ση τῆς Ἐκ­κλη­σι­α­στι­κῆς Μου­σι­κῆς ἀλ­λά καί συ­νε­χῆ πνευ­μα­τι­κή καλ­λι­έρ­γεια, ἔ­χον­τας τήν αἴ­σθη­ση ὅ­τι μέ τήν γε­νι­κή Ἱ­ε­ρω­σύ­νη πού ἔ­χει ὁ Ἱεροψάλτης λό­γῳ τοῦ Ἁ­γί­ου Βα­πτί­σμα­τος καί τῆς εἰ­δι­κῆς Ἱ­ε­ρω­σύ­νης ὡς «ἐ­κτός τοῦ Ἱ. Βή­μα­τος Κλη­ρι­κός» συν­τε­λεῖ κα­θο­ρι­στι­κά στήν ἐ­πι­τέ­λε­ση τῆς Θ. Λει­τουρ­γί­ας καί τῶν ἄλ­λων Ἱ. Ἀ­κο­λου­θι­ῶν. Τέ­λος προ­έ­τρε­ψε τούς μα­θη­τές νά πη­γαί­νουν τα­κτι­κά στά Ἱ­ε­ρά Ἀ­να­λό­για τῶν Ἱ. Να­ῶν νά πα­ρα­κο­λου­θοῦν τίς Ἱ. Ἀ­κο­λου­θί­ες καί νά ἐ­ξα­σκοῦν­ται ψάλ­λον­τας ἐκ­κλη­σι­α­στι­κά μέ­λη.

Ἡ ἐκ­δή­λω­ση ἔ­κλει­σε μέ τήν ἀ­πο­νο­μή ἀ­πό τόν Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­τη Χί­ου κ. Μᾶρ­κον τοῦ Ἀ­πο­φοι­τη­ρί­ου εἰς τόν κ. Ἐ­λευ­θέ­ριον Μ. Μο­σχού­ρην,  Ἱ­ε­ρο­ψάλ­την τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Νέ­ας Μο­νῆς Χί­ου, καί  τῶν 34  ἐ­τη­σί­ων Ἐν­δει­κτι­κῶν καί προ­σέ­φε­ρε ὡς Δῶ­ρον στούς  κα­θη­γη­τές καί μα­θη­τές τῆς Σχο­λῆς τό βι­βλί­ον «ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ» τοῦ κ. Παν. Πα­πα­μι­χα­ήλ, πε­ρι­λαμ­βά­νον τόν Θε­ο­μη­το­ρι­κό Ὕ­μνο «ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ» σέ ὅ­λους τούς ἤ­χους.

Στήν Σχο­λή κα­τά τό πα­ρελ­θόν ἔ­τος ἐ­δί­δα­ξαν οἱ : Σε­βα­σμι­ώ­τα­τος Μη­τρο­πο­λί­της Χί­ου, Ψα­ρῶν καί Οἰ­νουσ­σῶν κ. Μᾶρ­κος, ἀ­να­πλη­ρού­με­νος ὑ­πό τοῦ κ. Νι­κο­λά­ου Γκι­ου­ζε­πά­κη, Φι­λο­λό­γου˙ Ἑρ­μη­νεί­α Ὑ­μνο­γρα­φι­κῶν Κει­μέ­νων, Αἰ­δε­σι­μολ. Πρω­το­πρ. Δη­μή­τριος Κ. Γε­ό­με­λος  ,  Λει­τουρ­γι­κή καί Τυ­πι­κόν˙ Αἰ­δε­σι­μολ. Πρω­το­πρ. Μι­χα­ήλ Β. Στε­φα­νι­ῶ­ρος, Ὑ­μνο­λο­γί­α καί Ἀ­παγ­γε­λί­α Ἀ­να­γνω­σμά­των˙ Αἰ­δε­σι­μολ. Πρω­το­πρ. Γε­ώρ­γιος Ἰ. Που­λιᾶς, Ἱ­στο­ρί­α Βυ­ζαν­τι­νῆς Ἐκ­κλη­σι­α­στι­κῆς Μου­σι­κῆς καί Μου­σι­κο­λο­γί­α, καί οἱ : κ. Δη­μή­τριος Ἐλ. Ζαν­νῖ­κος, Δι­πλω­μα­τοῦ­χος τοῦ Ἐ­θνι­κοῦ ᾨ­δεί­ου Ἀ­θη­νῶν καί Πρω­το­ψάλ­της τοῦ Ἱ­ε­ροῦ Να­οῦ Ἁ­γί­ου Ἰ­α­κώ­βου, πό­λε­ως Χί­ου, καί κ. Δη­μή­τριος Παν. Δη­μη­τρα­κό­που­λος, Πρω­το­ψάλ­της τοῦ Ἱ­ε­ροῦ Μη­τρο­πο­λι­τι­κοῦ Να­οῦ Χί­ου τό μά­θη­μα τῆς  Βυ­ζαν­τι­νῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μου­σι­κῆς.


Εκτύπωση   Email