Ἀπονομή ἐνδεικτικῶν στή Σχολή Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου «Μητροπολίτης Διονύσιος Μπαϊρακτάρης»

10072019Στό Ἱερό Παρεκκλήσιο Μεταμορφώσεως Χριστοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν τό ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας, 8ης Ἰουλίου 2019, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου κ. Μᾶρκος, ὡς Πρόεδρος τῆς Σχολῆς τῆς Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου «Μητροπολίτης Διονύσιος Μπαϊρακτάρης», ἐπέδωκε τά 33 Ἐνδεικτικά στούς Μαθητές τῆς Σχολῆς, πού συμπληρώνει, ἐφέτος, 35 χρόνια ἀδιάκοπης λειτουργίας καί σημαντικῆς προσφορᾶς.

Ἡ ἐκδήλωση ἄρχισε μέ μιά σύντομη ἀναφορά τοῦ Διευθυντῆ τῆς Σχολῆς κ. Δημητρίου Ζαννίκου, Ἄρχοντος Μαΐστορος τῆς Ἁγίας Τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας - Πρωτοψάλτου,  στό ἔργο πού ἐπιτέλεσε ἡ Σχολή ὅλα αὐτά τά χρόνια τῆς λειτουργίας της, στόν ἱδρυτή της μακαριστό Μητροπολίτη Διονύσιο (Μπαϊρακτάρη) καί ὅλους ὅσοι ἐδίδαξαν καί συνέβαλαν στήν ἐπιτυχία τοῦ ἔργου της καί τήν ἐξυπηρέτηση τῆς διακονίας της. Δέν παρέλειψε δέ νά ἀναφερθῆ καί στήν ἐπίδοση τῶν Μαθητῶν  κατά τό λῆξαν ἱεραποστολικό ἔτος,  ἡ ὁποία ὑπῆρξεν ἱκανοποιητική.

Ἀκολούθως, οἱ μαθητές καί οἱ μαθήτριες τῆς Σχολῆς χωρισμένοι σέ τέσσαρες ὁμάδες, ἀνάλογα μέ τίς γνώσεις πού ἀπέκτησαν, ἐκτέλεσαν, σέ παραλλαγή καί μέλος, ἐκκλησιαστικούς ὕμνους.

Στή συνέχεια, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. ΜΑΡΚΟΣ, κατά τήν Ὁμιλίαν του, ἐτόνισε τήν ἰδιαιτερότητα τῆς Σχολῆς ὡς τῆς Σχολῆς  τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, καθότι σ’αὐτήν παρέχεται ὄχι  μόνον γνώση ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς ἀλλά ἐκκλησιαστική παιδεία, ἀναφέρθηκε θεολογικῶς καί ἁγιογραφικῶς στό, πρό τῆς Δημιουργίας τοῦ Κόσμου, ἔργο τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων νά αἰνοῦν τόν Θεόν «.. ὅτε ἐγεννήθησαν ἄστρα, ᾔνεσάν με φωνὴ μεγάλη πάντες οἱ ἄγγελοί μου..» (Ἰώβ. λη΄ 7),νά ὕμνουν δηλαδή καί νά δοξολογοῦν ὅλοι μαζί τόν τριαδικόν Θεόν, καταδεικνύοντας ὅτι καί οἱ «συνιερουργοῦντες» Ἱεροψάλτες, ὡς χορός καί ὄχι ὡς μεμονωμένα πρόσωπα, ὑμνοῦν τόν Θεόν. Ἐτόνισε ὅτι ἡ Θ. Λειτουργία ἔχει τίς καταβολές της στήν ὕπαρξη χοροῦ καί χορικῶν κειμένων στήν δραματοποίηση τῆς ἀρχαιότητος καί τήν ἔκφρασή τους στήν Ἐκκλησιαστική Βυζαντινή Μουσική μέ τήν μορφή τοῦ χοροῦ δηλαδή τῆς χορῳδίας, ἡ ὁποία,  πνευματικῷ τῷ λόγῳ, προβάλλει τό σύνολον τῶν ψαλλόντων μέ μοναδικό σκοπό τήν κατάνυξη, τήν παρακίνηση τῶν πιστῶν σέ προσευχή καί τήν μεταβολή τοῦ χώρου τοῦ Ναοῦ σέ ἐπίγειο παράδεισο.   

Ἐπήνεσε ὀνομαστικῶς ὡς ἐκκλησιαστική μνημόνευση, τούς διδασκάλους τῆς Σχολῆς, Κληρικούς καί λαϊκούς καί συνεχάρη τούς μαθητές καί τίς μαθήτριες γιά τήν προκοπή, τήν ἐπιμέλεια καί τόν κόπο πού κατέβαλαν, καθώς καί γιά τήν ἄψογη χορωδιακή ἐκτέλεση τῶν ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων.

Ἡ ἐκδήλωσις ἔκλεισε μέ τήν ἀπονομή τῶν Ἐνδεικτικῶν τῶν μαθητῶν τῆς Σχολῆς.

Στήν Σχο­λή κα­τά τό πα­ρελ­θόν ἔ­τος ἐ­δί­δα­ξαν οἱ : Σε­βα­σμι­ώ­τα­τος Μη­τρο­πο­λί­της Χί­ου, Ψα­ρῶν καί Οἰ­νουσ­σῶν κ. Μᾶρ­κος, μέ ἀναπληρωτήν τόν Αἰδεσιμολ. Πρεσβύτερον κ. Ἐμμανουή Γ. Τζιώτην,  Ἑρ­μη­νεί­α Ὑ­μνο­γρα­φι­κῶν Κει­μέ­νων, Αἰ­δε­σι­μολ. Πρω­το­πρ. Δη­μή­τριος Κ. Γε­ό­με­λος, Λει­τουρ­γι­κή καί Τυ­πι­κόν˙ Αἰ­δε­σι­μολ. Πρω­το­πρ. Μι­χα­ήλ Β. Στε­φα­νι­ῶ­ρος, Ὑ­μνο­λο­γί­α καί Ἀ­παγ­γε­λί­α Ἀ­να­γνω­σμά­των˙ Αἰ­δε­σι­μολ. Πρω­το­πρ. Γε­ώρ­γιος Ἰ. Που­λιᾶς, Ἱ­στο­ρί­α Βυ­ζαν­τι­νῆς Ἐκ­κλη­σι­α­στι­κῆς Μου­σι­κῆς καί Μου­σι­κο­λο­γί­α, ὁ Αἰδεσιμολ. Πρεσβύτερος Ἐμμανουήλ Γ. Τζιώτης, ὡς ἀναπληρωτής, καί οἱ : κ. Δη­μή­τριος Ἐλ. Ζαν­νῖ­κος, Πρω­το­ψάλ­της τοῦ Ἱ­ε­ροῦ Να­οῦ Ἁ­γί­ου Ἰ­α­κώ­βου, πό­λε­ως Χί­ου, κ. Δη­μή­τριος Παν. Δη­μη­τρα­κό­που­λος, Πρω­το­ψάλ­της τοῦ Ἱ­ε­ροῦ Μη­τρο­πο­λι­τι­κοῦ Να­οῦ Χί­ου καί κ. Σταῦρος Στεῖρος, Καθηγητής Μουσικῆς καί Πρωτοψάλτης τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Μάρκου Βροντάδου τό μά­θη­μα τῆς  Βυ­ζαν­τι­νῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μου­σι­κῆς.


Εκτύπωση   Email