ΚΑΤΗΧΗΤΗΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ 2022

Α) ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟ, ΘΕΜΑ: Ο ΠΑΠΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ

Β) ΜΕΣΟ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟ, ΘΕΜΑ: ΟΥΔΕΙΣ ΑΞΙΟΣ ΣΕΛ. 1, ΣΕΛ. 2, ΣΕΛ. 3,

Γ) ΑΝΩΤΕΡΟ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟ, ΘΕΜΑ: ΓΡΑΜΜΑ Σ' ΕΝΑΝ ΙΕΡΕΑ ΣΕΛ. 1, ΣΕΛ. 2, ΣΕΛ. 3, ΣΕΛ. 4, ΣΕΛ. 5, ΣΕΛ. 6.


Εκτύπωση   Email